ساخت الکل

کلیدهای پادشاهی

حدودا ۱۵ سال پیش بود که بر اثر تجربیاتی سخت و طولانی و بدبختی‌های پیاپی، دریافتم که بی هیچ امیدی به سمت نابودی کامل در حرکتم. برای هیچکس نمی‌توانستم توضیح…

ادامه مطلب