دوازده قدم

فایل شماره: سه موضوع : کارگاه قدم سه ، به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۴
فایل شماره: دو _ دو موضوع : کارگاه قدم دو _ دو ، به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۷
فایل شماره: یک و دو موضوع : کارگاه قدم یک و دو ، به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۰
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره: یک_ دو موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه دوم (غرور و منیت) به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۵
فایل شماره: یک _یک موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه اول (کتاب ۱۲,۱۲) به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۸
فایل شماره: دوازده_ دو موضوع : قدم دوازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۱
فایل شماره: دوازده_ یک موضوع : قدم دوازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۵
فایل شماره: یازده موضوع : قدم یازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۸
فایل شماره: یازده موضوع : قدم یازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰
فایل شماره: دوازده موضوع : قدم دوازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۷
فایل شماره: ده موضوع : قدم دهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۱
فایل شماره: یازده موضوع : قدم یازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰
فایل شماره نه موضوع : قدم نهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۴
فایل شماره: ده موضوع : قدم دهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۳
فایل شماره: هشت موضوع : قدم هشتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۸
فایل شماره: نه موضوع : قدم نهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۷
فایل شماره: هفت موضوع : قدم هفتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۱
فایل شماره: هشت موضوع : قدم هشتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۰
فایل شماره: شش موضوع : قدم ششم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۴
فایل شماره: هفت موضوع : قدم هفتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۳
فایل شماره: پنج موضوع : قدم پنج همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۷
فایل شماره: شش موضوع : قدم ششم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۶
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و نه موضوع : قدم چهار (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جاش آر با ۱۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۵
فایل شماره: چهار موضوع : قدم چهار همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۳۱
فایل شماره: پنجم موضوع : قدم پنجم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۳۰
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و دو – قسمت دوم موضوع : قدم یک و دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استیو Eبا ۳۱سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۶
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و دو موضوع : قدم یک و دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استیو Eبا ۳۱سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۶
فایل شماره: سه موضوع : قدم سه همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۴
فایل شماره: چهار _دو موضوع : قدم چهار همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۳
فایل شماره: دو موضوع : قدم دو همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۷
فایل شماره: چهار _یک موضوع : قدم چهار همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۶
فایل شماره: یک موضوع : قدم یک همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۰
فایل شماره ۳۸۹موضوع : قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم پتی با مقطع ۲۹سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۳
فایل شماره ۳۸۸موضوع : قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم نانسی با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲
فایل شماره ۳۸۷موضوع : قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پائول با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۱
فایل شماره ۳۸۶موضوع : قدم هشتم و نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تیم با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۰
فایل شماره ۳۸۵موضوع : قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای داگ با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۹
فایل شماره ۳۸۴ موضوع : قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم آلیسا با مقطع ۲۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۷
فایل شماره ۳۸۳ موضوع : قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای استیفن با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۶
فایل شماره ۳۸۲ موضوع : قدم چهارم و پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای آرش با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۵
فایل شماره ۳۸۱ موضوع : قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مهدی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۴
فایل شماره ۳۸۰ موضوع : قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کریستینا با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۳
فایل شماره ۳۷۹ موضوع : قدم اول و دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم گابریل با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۲
فایل شماره ۳۷۸ موضوع : قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم لوری با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۰
فایل شماره ۳۷۷ موضوع : قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای باب با مقطع ۳۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۹
فایل شماره ۳۷۶ موضوع : قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیم با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۸
فایل شماره ۳۷۵موضوع : قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مارک با مقطع ۲۲ سال هوشیاری از انگلیس مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۷
فایل شماره ۳۷۴موضوع : قدم هشتم و نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دبی با مقطع ۴۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۶
فایل شماره : ۳۷۳موضوع : قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم مری با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۵
فایل شماره : ۳۷۲موضوع : قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای وایت با مقطع ۲۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۳
فایل شماره : ۳۷۱موضوع : قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کن با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲
فایل شماره : ۳۷۰موضوع : قدم چهارم و پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای استیو با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱
فایل شماره : ۳۶۹موضوع : قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای اسناف با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳۱
فایل شماره : ۳۶۸موضوع : قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای باب با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳۰
فایل شماره : ۳۶۷موضوع : قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای لاری با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹
فایل شماره : ۳۶۶موضوع : قدم یک ، دو و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۷
فایل شماره : ۳۶۵موضوع : قدم ۱۲ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای استیو با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۶
فایل شماره : ۳۶۴موضوع: قدم یازده جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تام با مقطع ۴۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۵
فایل شماره : ۳۶۳موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیم با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۴
فایل شماره : ۳۶۲موضوع: قدم ۸ و ۹(به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای گریک با مقطع ۲۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۳
فایل شماره : ۳۶۱موضوع: هفت ،هشت و نه (به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سارا با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۲
فایل شماره : ۳۶۰ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جو با مقطع ۲۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۵
فایل شماره : ۳۵۹ موضوع: جاذبه ، تولد بیست سالگی جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای علی گ با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۴
فایل شماره : ۳۵۸ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای باب اچ با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۳
فایل شماره : ۳۵۷ موضوع: قدم اول، دوم و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پت با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲
فایل شماره : ۳۵۶ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم اشلی با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱
فایل شماره : ۳۵۵ موضوع: قدم دوازده جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰
فایل شماره : ۳۵۳ موضوع: قدم یازده جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم گیل با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۸
فایل شماره : ۳۵۲ موضوع: قدم ده جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم ماریا با مقطع ۲۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۷
فایل شماره : ۳۵۱ موضوع: قدم هشت و نه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم روبرتا با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۶
فایل شماره : ۳۵۰ موضوع: قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم منلی با مقطع ۴۵سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۵
فایل شماره : ۳۴۹ موضوع: قدم چهارم و پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای فرهاد با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳
فایل شماره : ۳۴۸ موضوع: قدم چهارم و پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای شان با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲
فایل شماره : ۳۴۷ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای روی roy با مقطع ۴۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱
فایل شماره : ۳۴۶ موضوع: قدم اول تا سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تری با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۳۱
فایل شماره : ۳۴۵ موضوع: قدم اول تا سوم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم الن با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۳۰
فایل شماره : ۳۴۴ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دیوید با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۹
فایل شماره : ۳۴۳ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم مارتینی با مقطع ۴۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸
فایل شماره : ۳۴۲ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم تیلور با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۷
فایل شماره : ۳۴۱ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای استیو با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶
فایل شماره : ۳۴۰ موضوع: نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایکل با مقطع ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۵
فایل شماره : ۳۳۹ موضوع: قدم ۸ و ۹ به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۸سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۴
فایل شماره : ۳۳۸ موضوع: قدم هفت جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم راکسسن با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۳
فایل شماره : ۳۳۷ موضوع: قدم یک تا شش جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کتی با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از آمریکا( به همراه پرسش و پاسخ ) مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۲
فایل شماره : ۳۳۶ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دیوید با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۱
فایل شماره : ۳۳۵ موضوع: قدم چهار جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تام با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۰
فایل شماره : ۳۳۴ موضوع: قدم یک، دو و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پیتر با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۹
فایل شماره : ۳۳۳ موضوع: قدم یک، دو و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای آرجی با مقطع ۱۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸
فایل شماره : ۳۳۲ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۷
فایل شماره : ۳۳۱ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دیانا با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۶
فایل شماره : ۳۳۰ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دین با مقطع ۲۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۵
فایل شماره : ۳۲۹ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جان با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۴
فایل شماره : ۳۲۸ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مید با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۳
فایل شماره : ۳۲۷ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای نیک با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۲
فایل شماره : ۳۲۶ موضوع: قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای متیو با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱
ایل شماره : ۳۲۵ موضوع: قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کارولین با مقطع ۵۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۰
فایل شماره : ۳۲۴ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم نانسی با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۹
فایل شماره : ۳۲۳ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای بری با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۸
فایل شماره : ۳۲۲ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم آلیسون با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۷
فایل شماره : ۳۲۱ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای یاسر با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۶
فایل شماره : ۳۲۰ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای ادریان با مقطع ۲۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۵
فایل شماره : ۳۱۹ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای رابرت با مقطع ۴۱سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۴
فایل شماره : ۳۱۸ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بکی با مقطع ۳۷سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۳
فایل شماره : ۳۱۷ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم گل با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲
فایل شماره : ۳۱۶ موضوع: قدم نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سیندی با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱
فایل شماره : ۳۱۵ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم شانن با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱
فایل شماره : ۳۱۴ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سارا با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۰
فایل شماره : ۳۱۳ موضوع: قدم دوازدهم با پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹
فایل شماره : ۳۱۲ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای الن با مقطع ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۸
فایل شماره : ۳۱۱ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای فرس با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۷
فایل شماره : ۳۱۰ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم هالی با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۶
فایل شماره : ۳۰۹ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای امیر با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۵
فایل شماره : ۳۰۸ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای ادی با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۴
فایل شماره : ۳۰۷ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۳
فایل شماره : ۳۰۶ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای وحید با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۲
فایل شماره : ۳۰۵ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای اریک با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱
فایل شماره : ۳۰۴ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جی با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۰
فایل شماره : ۳۰۳ موضوع: قدم هشت و نه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم تینا با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۹
فایل شماره : ۳۰۲ موضوع: بهبودی و قدم هشت جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم صدی با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۸
فایل شماره : ۳۰۱ موضوع: تولد یک‌سالگی جلسه تهران aa جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران ها : سخنران اول اقای تامی با ۵۱ سال هوشیاری سخنران دوم اقای مایک با ۴۹ سال هوشیاری سخنران سوم اقای جک با ۴۶ سال هوشیاری سخنران چهارم اقای پال با ۴۲ سال هوشیاری سخنران پنجم اقای وین با ۴۱ سال هوشیاری مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۷
فایل شماره : ۳۰۰ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای لئوناردو با مقطع ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۶
فایل شماره :۲۹۹ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۵
فایل شماره :۲۹۸ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای محمدرضا با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۴
فایل شماره :۲۹۷ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیمی با مقطع ۱۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۳
فایل شماره :۲۹۶ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیمز با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۲
فایل شماره :۲۹۵ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کریس با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۱
فایل شماره : ۲۹۴ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دب با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۰
فایل شماره : ۲۹۳ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای فائولو‌ با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۹
فایل شماره : ۲۹۲ قسمت دوم پرسش و تجربه موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۸
فایل شماره : ۲۹۲ قسمت اول تجربه موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۸
فایل شماره : ۲۹۱ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای اندی با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۷
فایل شماره : ۲۹۰ موضوع: قدم نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای رالف با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۶
فایل شماره : ۲۸۹ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم نورن با مقطع ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۵
فایل شماره : ۲۸۸ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای علی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۴
فایل شماره : ۲۸۷ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جودت با مقطع ۱۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳
فایل شماره : ۲۷۲ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کیت با مقطع ۳۰سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۸
فایل شماره : ۲۸۵ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای بیل با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱
فایل شماره : ۲۸۴ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای محمد با مقطع ۱۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰
فایل شماره : ۲۸۳ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم شیرین با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۹
فایل شماره : ۲۸۲ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیمی با مقطع ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۸
فایل شماره : ۲۸۱ موضوع: تاثیر دوازده قدم در زندگی جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مهدی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷
فایل شماره : ۲۸۰ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کارل با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۶
فایل شماره : ۲۷۹ موضوع: تاثیر قدم‌ها در زندگی جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای حمید با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۵
فایل شماره : ۲۷۸ موضوع: قدم دهم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سیلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۴
فایل شماره : ۲۷۷ موضوع: قدم هشت و نه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای چارلی با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۳
فایل شماره : ۲۷۶ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دیوید با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۲
فایل شماره : ۲۷۵ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم باربارا با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۱
فایل شماره : ۲۷۴ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای واس با مقطع ۱۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰
فایل شماره : ۲۷۳ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم مارین با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹
فایل شماره : ۲۷۲ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کیت با مقطع ۳۰سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۸
فایل شماره : ۲۷۱ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای ریک با مقطع ۳۴سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷
فایل شماره : ۲۷۰ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پاول با مقطع ۲۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶
فایل شماره : ۲۶۹ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جان با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۵
فایل شماره : ۲۶۸ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم تونیا با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۴
فایل شماره : ۲۶۷ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سیلا با مقطع ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳
فایل شماره : ۲۶۶ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم شارن‌ با مقطع ۴۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۲
فایل شماره : ۲۶۵ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای سیامک با مقطع ۲۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۱
فایل شماره : ۲۶۴ موضوع: قدم نهم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰
فایل شماره : ۲۶۳ موضوع: قدم هشت *جلسه آنلاین Tehran.aa* سخنران آقای کندی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۹
فایل شماره : ۲۶۲ موضوع: قدم هفت جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای دیوید با مقطع ۳۶سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۸
فایل شماره : ۲۶۱ موضوع: قدم شش جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای دیوید با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۷
فایل شماره : ۲۶۰ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم وندی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۶
فایل شماره : ۲۵۹ موضوع: قدم چهار جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای داگ با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۵
فایل شماره : ۲۵۸ موضوع: قدم سه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای وحید با مقطع ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۴
فایل شماره :۲۵۷ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم آزاده با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۳
فایل شماره :۲۵۶ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم پراگانیا با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از انگلیس مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱
فایل شماره : ۲۵۵ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای فرهاد با مقطع ۳۴سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹
فایل شماره : ۲۵۴ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای اوارت با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۸
فایل شماره : ۲۵۳ موضوع: قدم نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای واچیک با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۷
فایل شماره : ۲۵۲ موضوع: قدم هشتم (به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۶
فایل شماره : ۲۵۱ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم آلیسون با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۵
فایل شماره : ۲۵۰ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای ایرج با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۴
فایل شماره : ۲۴۹ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم کارلا با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۳
فایل شماره : ۲۴۸ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای سرکیس با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۲
فایل شماره : ۲۴۷ موضوع: جاذبه (تولد ۳۳سالگی آقا بیژن ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران :آقا بیژن با ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۱
فایل شماره : ۲۴۶ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم پائولا با مقطع ۴۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۰
فایل شماره : ۲۴۵ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم سندی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۹
فایل شماره : ۲۴۴ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم روزان با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸
فایل شماره : ۲۴۳ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم مری با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۷
فایل شماره : ۲۴۲ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای هیرو با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۶
فایل شماره : ۲۴۱ موضوع: قدم نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای تراتین با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵
فایل شماره : ۲۴۰ موضوع: قدم هشت جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم شلی با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۴
فایل شماره : ۲۳۹ موضوع: قدم هفت *جلسه آنلاین Tehran.aa* سخنران خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۳
فایل شماره : ۲۳۸ موضوع: قدم شش *جلسه آنلاین Tehran.aa* سخنران خانم بتسی با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۲
فایل شماره : ۲۳۷ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم دنیز با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۱
فایل شماره : ۲۳۶ موضوع: قدم چهارجلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای برنت با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۰
فایل شماره : ۲۳۵ موضوع: قدم سه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای کورتز با مقطع ۱۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۹
فایل شماره : ۲۳۴ موضوع: قدم دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای لوید با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۸
فایل شماره : ۲۳۳ موضوع: قدم یک جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای تام با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۷
فایل شماره : ۲۳۲ موضوع: هوشیاری جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم لیندا با مقطع ۴۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۶
فایل شماره : ۲۳۱ موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم میکا با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۵
فایل شماره :۲۳۰ موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای حمید با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا
سخنران خانم پت موضوع: قدم ۱۱فایل شماره :۲۲۹
سخنران آقای دنی موضوع: قدم ۱۰فایل شماره :۲۲۸
سخنران آقای گری موضوع: قدم ۹فایل شماره :۲۲۷
سخنران آقای پت موضوع: قدم ۸ فایل شماره :۲۲۶
سخنران خانم جانت موضوع: قدم ۷ فایل شماره :۲۲۵
سخنران خانم سیلوی موضوع: قدم ۱تا ۶ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۴
سخنران آقای مارتی موضوع: قدم ۴و ۵ فایل شماره :۲۲۳
سخنران آقای چارلی موضوع: قدم ۴و ۵ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۲
سخنران آقای دنی موضوع: قدم ۴فایل شماره ۲۲۱
سخنران آقای شلدون موضوع: قدم ۳ فایل شماره ۲۲۰
سخنران آقای کریستوفر موضوع: قدم ۲فایل شماره ۲۱۹
سخنران خانم سیدنی موضوع: قدم ۱فایل شماره ۲۱۸
فایل شماره ۲۱۷: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای دن (dan) با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹/۲۰/۲۱
فایل شماره ۲۱۶: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای یاسر با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از ایران٫ کرج مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
فایل شماره ۲۱۵: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای ریک (rick) با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
فایل شماره ۲۱۴: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای کلاد (claud) با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
فایل شماره ۲۱۳: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای پیتر(peter) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
فایل شماره ۲۱۲: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای جیم(Jim) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۱۰/۱۶
فایل شماره ۲۱۱: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای مارک(Mark) با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۱۰/۱۵
فایل شماره ۲۱۰: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران خانم سیلوی(Silvi) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۱۰/۱۴
فایل شماره ۲۰۹: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای پائول(Paule) با مقطع ۴۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۱۰/۱۳
فایل شماره ۲۰۸: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران خانم لورن(Loran) با مقطع۲۵ سال هوشیاری از امریکامورخ ۹۹/۱۰/۱۲
فایل شماره ۲۰۷: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران جولین(Jolin) با مقطع ۴۲ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۱۱
فایل شماره ۲۰۶: موضوع: قدم ۱(ادامه) جلسه آنلاین Tehranaa سخنران خانم پاتریشیا(Patricia) با مقطع ۴۰ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۱۰
فایل شماره ۲۰۵: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تام (Tom) با مقطع ۴۶ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۹
فایل شماره ۲۰۴: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای لوید(Loid) با مقطع ۳۳ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۸
فایل شماره ۲۰۳: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم شنن(Shanon) با مقطع ۲۹سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۷
فایل شماره ۲۰۲: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای دنی(Dani) با مقطع ۳۰ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۶
فایل شماره ۲۰۱: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای مهدی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۵
ایل شماره ۲۰۰: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم بث (Beth) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۴
فایل شماره ۱۹۹: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای دونزو (Donzo) با مقطع ۴۱ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۳
فایل شماره ۱۹۸: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آدام(Adam) با مقطع ۲۲ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۲
فایل شماره ۱۹۷: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای باب(Bob) با مقطع ۵۴ سال هوشیاری(رهجوی بیل و چاک سی) مورخ ۹۹/۱۰/۱
فایل شماره ۱۹۶: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سیلوی(Silvi) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۹/۳۰
فایل شماره ۱۹۵: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران جک(Jack) با مقطع ۴۴ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۹/۲۹
فایل شماره ۱۹۴: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران امیر عباس با مقطع ۱۵ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۹/۲۸
فایل شماره: ۱۹۳موضوع: قدم ۱جلسه آنلاین tehranaa سخنران دیوید با مقطع 20 سالمورخ ۹۹/۹/۲۷
فایل شماره۱۹۲: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای استیو(Stive) با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۶
فایل شماره۱۹۱: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای بیل(Bill) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۵
فایل شماره ۱۹۰: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم میترا با مقطع ۱۴ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۴
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره ۱۸۹: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای جی(Jey) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۳
فایل شماره ۱۸۸: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کاتیا(Catia) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۲
فایل شماره ۱۸۷: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم جنیفر(Jenifer) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۱
فایل شماره ۱۸۶: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای فیصل(Feisal) با مقطع۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۰
فایل شماره ۱۸۵: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای هاروی (Harvi) با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۹
فایل شماره ۱۸۴: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تیم (Tim) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۸
فایل شماره ۱۸۳: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سلوی(Selvi) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۷
فایل شماره ۱۸۲: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای باب. دی(Bob.d) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۶
فایل شماره ۱۸۱: موضوع: قدم یک جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم بری(Bari) با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۵
فایل شماره ۱۸۰: موضوع: چگونگی عملکرد جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای جویی(Joei) با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۵
فایل شماره ۱۷۹: موضوع: چگونگی عملکرد جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای برندن(Branden) با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۳
فایل شماره ۱۷۸: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای لزلی(Lesli) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۲
فایل شماره ۱۷۷: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم جسیکا(Jesica) با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۱
فایل شماره ۱۷۶: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کلیر (Claire) با مقطع ۲۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۰
فایل شماره ۱۷۵: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای پاول (Paule) با مقطع ۲۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۹
فایل شماره ۱۷۴: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای پیتر (Piter) با مقطع ۲۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۸
فایل شماره ۱۷۳: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای جیم پی( Jim p) با مقطع ۳۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۶
فایل شماره ۱۷۲: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کریستی(Christi) با مقطع ۴۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۵
فایل شماره ۱۷۱: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای نِیت(Nate) با مقطع۱۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۴
فایل شماره ۱۷۰: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای آلن جی(Alen.J) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۳
فایل شماره ۱۶۹: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تیم(Tim) با مقطع ۱۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲
فایل شماره ۱۶۸: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای محمدرضا با مقطع ۱۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره ۱۶۷: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کارن(Karen)با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۳۰
فایل شماره ۱۶۶: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم روبرتا(Roberta)با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۹
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره ۱۶۵: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم آهو (Ahoo)با مقطع ۱۷ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۸
فایل شماره ۱۶۴: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای مارک (Mark)با مقطع ۳۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۷
فایل شماره ۱۶۳: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای سیامک (siamak)با مقطع ۳۶ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۶
فایل شماره ۱۶۲: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تاریک(Tarik)با مقطع ۲۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۵
فایل شماره ۱۶۱: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم هدر (Heder)با مقطع ۳۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۴
فایل شماره ۱۶۰: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تونی(Tony)با مقطع ۴۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۳
فایل شماره ۱۵۹: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم پائولا(Paola)با مقطع ۴۱ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۲
فایل شماره ۱۵۸: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای بیل(Bill)با مقطع ۳۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۱
فایل شماره ۱۵۷: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سلوی(Selvi)با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۰
فایل شماره ۱۵۶: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم شلی(Sheli)با مقطع ۴۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۱۹
فایل شماره ۱۵۵: موضوع: بهبودی جلسه آنلاین tehranaa سخنران اقای رضا با مقطع ۹ سال پاکی مورخ ۹۹/۸/۱۸
فایل شماره ۱۵۴: موضوع: بهبودی جلسه آنلاین tehranaa سخنران اقای عزت با مقطع ۱۰ سال پاکی مورخ ۹۹/۸/۱۷
فایل شماره ۱۵۳: موضوع: بهبودی جلسه آنلاین tehranaa سخنران اقای فرزین.ژ با مقطع ۲۰ سال پاکی مورخ ۹۹/۸/۱۶
فایل شماره ۱۵۲: موضوع: بهبودی جلسه آنلاین tehranaa سخنران اقای بهزاد با مقطع ۱۹ سال پاکی مورخ ۹۹/۸/۱۵
فایل شماره ۱۵۱: موضوع: تاثیر قدمها جلسه آنلاین tehranaa سخنران اقای تورج با مقطع ۱۷ سال پاکی مورخ ۹۹/۸/۱۴
فایل شماره ۱۵۰: موضوع: بهبودی جلسه آنلاین tehranaa سخنران اقای هاشم با مقطع ۱۶ سال پاکی مورخ ۹۹/۸/۱۳
فایل شماره ۱۴۹: موضوع: تاثیر صداقت در قدمهای ۱۲ گانه جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای امیر با مقطع ۱۷ سال پاکی از تهران مورخ ۹۹/۸/۱۲
فایل شماره ۱۴۸: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای ریچارد (Richard) با مقطع ۳۴ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲
فایل شماره ۱۴۷: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای ادی (Edi) با مقطع ۳۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۱
فایل شماره ۱۴۶: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم پاتریشیا(Patricia) با مقطع ۳۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۳۰
فایل شماره ۱۴۵: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران کندی(Candy) با مقطع ۳۶ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۹
فایل شماره ۱۴۴: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تد(Ted) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۸
فایل شماره ۱۴۳: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران پنی(peni) با مقطع ۴۴ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۷
فایل شماره ۱۴۲: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنرانخانم کریستین(christin) با مقطع ۳۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۶
فایل شماره ۱۴۱: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای گری(Gary) با مقطع ۵۶ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۵
فایل شماره ۱۴۰: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم پاتریس(Parrice) با مقطع ۴۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۴
فایل شماره ۱۳۹: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای جاستین(Justine) با مقطع ۱۴ سال پاکی از ایران مورخ ۹۹/۷/۲۳
فایل شماره ۱۳۸: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای بابک با مقطع ۱۴ سال پاکی از ایران مورخ ۹۹/۷/۲۲
فایل شماره ۱۳۷: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آفای جوئل(Joel) با مقطع ۳۳ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۲۱
فایل شماره ۱۳۶: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنرانخانم سو (Soe) با مقطع ۳۰ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۲۰
فایل شماره ۱۳۵: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آفای پت(pat) با مقطع ۲۲ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۹
فایل شماره ۱۳۴: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آفای مایک با مقطع ۳۶ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۸
فایل شماره ۱۳۳: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آفای مایک با مقطع ۳۳ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۷
فایل شماره ۱۳۲: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم تینا با مقطع ۱۳ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۶
فایل شماره ۱۳۱: موضوع: قدم6 جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای حمید با مقطع 33 سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۵
فایل شماره ۱۲۹: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای مت(Matt) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۳
فایل شماره ۱۲۸: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای ادی(Eddie) با مقطع ۴۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۲
فایل شماره ۱۲۷: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران علی با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۱
فایل شماره ۱۲۶: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سیلوی(Selvi) با مقطع ۲۷ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۰
فایل شماره ۱۲۵: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای مایکل(michle) با مقطع ۳۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۹
فایل شماره ۱۲۴: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای کایل(Kyle) با مقطع ۲۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۸
فایل شماره۱۲۳: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کندیس(candice) با مقطع ۲۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۷
فایل شماره۱۲۲ موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم جولی(Jolie) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۶
فایل شماره۱۲۱: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای فردریک(Fredrik) با مقطع ۱۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۵
فایل شماره۱۲۰: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای استیو(Stive) با مقطع ۳۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۵
فایل شماره:119
فایل شماره۱۱۸: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای کرتز(Kurtz) با مقطع ۱۰ سال پاکی(یکبتر در ۱۹ سال پاکی لغزش کرده اند) از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲
فایل شماره۱۱۷: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای کریس(kiris) با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱
فایل شماره۱۱۶: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای کاپیکو(kapico) با مقطع ۲۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۳۱
فایل شماره۱۱۵: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای آرش با مقطع ۱۴سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۹
فایل شماره۱۱۴: موضوع:الکلی های گمنام و جوانان جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای شاهرخ با سن 20سال و مقطع ۳ سال پاکی از ایران مورخ ۹۹/۶/۲۸
فایل شماره۱۱۳: کارگاه قدم ۱۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای بیژن با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۷
فایل شماره۱۱۲: کارگاه قدم ۱۱( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای گِر(Gare) با مقطع ۲۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۶
فایل شماره۱۱۱: کارگاه قدم ۱۰( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای راد(Rod) با مقطع ۱۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۵
فایل شماره ۱۱۰: کارگاه قدم ۸( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای تام(Tom) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۳
فایل شماره ۱۰۹: کارگاه قدم ۷( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای فرانک(Frank) مورخ ۹۹/۶/۲۳
فایل شماره ۱۰۸: کارگاه قدم ۶( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مایکل(Michle) مقطع پاکی ۲۳ سال از بلژیک مورخ ۹۹/۶/۲۱
فایل شماره ۱۰۷: کارگاه قدم ۵( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم کارن(karen) مقطع پاکی ۳۳ سال از آمریکا مورخ ۹۹/۶/۲۰
فایل شماره ۱۰۶: کارگاه قدم ۴( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مسعود مقطع پاکی ۱۴ سال از کرمان مورخ ۹۹/۶/۱۹
فایل شماره ۱۰۵: کارگاه قدم ۳( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم کلیر(Claire)مقطع پاکی ۴۴ سال از آمریکا مورخ ۹۹/۶/۱۸
فایل شماره ۱۰۴: کارگاه قدم ۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای شیراکانت(shirakant)مقطع پاکی ۲۰ سال از آمریکا مورخ ۹۹/۶/۱۷
فایل شماره ۱۰۳: کارگاه قدم ۱( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای توماس(Tomas)مقطع پاکی ۱۷ سال از سوئد مورخ ۹۹/۶/۱۶
فایل شماره ۱۰۲: قدم ۱۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای فرشاد(مقطع پاکی ۱۸ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۱۴
فایل شماره ۱۰۱: قدم یازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای حمید(مقطع پاکی ۱۵ سال)از ایران مورخ ۹۹/۶/۱۴
فایل شماره ۱۰۰: قدم نهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای علی(مقطع پاکی ۱۹ سال)از ایران مورخ ۹۹/۶/۱۳
فایل شماره ۹۹: قدم نهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم جری(مقطع پاکی ۳۲ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۱۲
فایل شماره ۹۸: قدم هشتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای سیامک(مقطع پاکی ۳۴ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۱۱
فایل شماره ۹۷: قدم هفتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم سپیده(مقطع پاکی ۳۳ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۱۰
فایل شماره ۹۶: قدم ششم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مهدی(مقطع پاکی ۱۸ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۹
فایل شماره ۹۵: قدم پنجم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مهدی(مقطع پاکی ۲۸ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۰۸
فایل شماره ۹۴: قدم چهارم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم نِجینیNegini(مقطع پاکی ۲۳ سال)از سوئد مورخ ۹۹/۶/۰۷
فایل شماره ۹۳: قدم سوم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مهران(مقطع پاکی ۲۰ سال)از کرمان مورخ ۹۹/۶/۰۶
فایل شماره ۹۲: قدم دوم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای کورش(مقطع پاکی ۲۹ سال)ازامریکا مورخ ۹۹/۶/۰۵
فایل شماره ۹۱: قدم یکم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مجید(مقطع پاکی ۲۴ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۰۶/۰۴
فایل شماره ۹۰: قدم دوازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای بیل(مقطع پاکی ۳۵ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۰۳
ایل شماره ۸۹: قدم یازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم انی (مقطع پاکی ۲۰ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۰۲
فایل شماره ۸۸: قدم دهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مایک (مقطع پاکی ۲۵ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۰۱
فایل شماره ۸۷: قدم نهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم ویکتوریا (مقطع پاکی ۴۵ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۳۱
فایل شماره ۸۶: قدم هشتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای دروو Drew (مقطع پاکی ۲۶ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۳۰
فایل شماره ۸۵: قدم هفتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم ایمیAimee (مقطع پاکی ۱۶ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۹
فایل شماره ۸۴: قدم ششم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم کارول (مقطع پاکی ۳۲ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۸
فایل شماره ۸۳: قدم پنجم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای جیمJim (مقطع پاکی ۲۷ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۷
فایل شماره ۸۲: قدم چهارم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقایالکس (مقطع پاکی ۳۳ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۶
فایل شماره ۸۱: قدم سوم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای Gregory(مقطع پاکی ۱۹ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۵
فایل شماره ۸۰: قدم دوم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای راسل(مقطع پاکی ۲۲ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۴
فایل شماره ۷۹: قدم یکم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مهرداد (ساشا)(مقطع پاکی ۲۹ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۳
فایل شماره ۷۸: قدم دوازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای جو Joe(مقطع پاکی ۳۲ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۲
فایل شماره ۷۷: قدم یازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقایGene(مقطع پاکی ۴۰ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۱
فایل شماره ۷۶: قدم دهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقایTommy(مقطع پاکی ۵۶ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۰
فایل شماره ۷۵: قدم نهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای Tom.b(مقطع پاکی ۳۳ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۹
فایل شماره ۷۴: قدم هشتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم evet(مقطع پاکی ۳۲ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۸
فایل شماره ۷۳: قدم هفتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای Ty(مقطع پاکی ۳۸ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۷
فایل شماره ۷۲: قدم ۵( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای ران (مقطع پاکی ۴۴ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۵
فایل شماره ۷۱: قدم ۴( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم شارون (مقطع پاکی ۲۸ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۴
فایل شماره ۷۰: قدم ۳( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم روبرتا (مقطع پاکی ۲۳ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۳
فایل شماره ۶۹: قدم ۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم بِوِرلی(مقطع پاکی ۳۵ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۲
فایل شماره ۶۸: قدم ۱( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران اقای دَن(مقطع پاکی ۲۸ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۱
فایل شماره ۶۷: قدم ۱۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران مسعود (مقطع پاکی ۱۳ سال) مورخ: ۹۹/۵/۱۰
فایل شماره ۶۶: قدم ۱۱( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم ایوتEivet (مقطع پاکی ۴۵ سال)از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۹
فایل شماره ۶۵: قدم ۱۰( جلسه انلاین tehranaa) سخنران آقای بهروز (مقطع پاکی ۱۸ سال) مورخ: ۹۹/۵/۸
فایل شماره ۶۴: فایل سخنرانی سه شنبه شب مورخ ۹۹/۵/۷ علی از تهران(۱۹سال)
فایل شماره ۶۳سخنرانی آقای هاروی از امریکا با پاکی ۳۶ سال مورخ: ۹۹/۶/۶
فایل شماره ۶۲ : آقای فرهاد از آمریکا (۳۸ سال هشیاری)قدم هفتم مورخ ۹۹/۵/۵
فایل شماره ۶۱(۴مرداد۹۹ موضوع قدم ششم )سخنران حمید
فایل شماره :60 سخنران استند از آمریکا قدم پنج مورخ 99/5/3
فایل شماره 59 سخنران خانم فرزانه ازآمریکا قدم چهار مورخ 99/5/2
فایل شماره 58 قدم سه مورخ 99/5/1
فایل شماره 57 سخنران عارف قدم دو مورخ99/4/31
فایل شماره 56 سخنران خانم ترسا از آمریکا قدم یک مورخ 99/4/30
فایل شماره 55 سخنران استیو از آمریکا قدم دوازده مورخ 99/4/29
فایل شماره 54سخنران پنل: خانوم کلر از لس آنجلس امریکا(مدت هوشیاری ۴۴ سال)موضوع: قدم یازدهم قدم دهم
فایل شماره 53سخنران: خانوم توبی از لاس وگاس( ایشان بعد ۳۲ سال هوشیاری از برنامه خارج می شوند و هم اکنون در هوشیاری دوم نزدیک به ۳ سال پاک هستند)موضوع: قدم یازدهم
فایل 52سخنران: پرواش Parvash(رابط بین الملل آفریقای جنوبی و دفتر خدمات جهانی)
فایل شماره 51 سخنران: خانم سیدنی(sydney) از آمریکا با مقطع ۲۵ سال هوشیاریقدم هشتم و نهم
فایل 50 سخنران: خانم لیندا با مقطع ۴۴ سال پاکی از آمریکا قدم هفتم
فایل 49 سخنران پنل: آقای تامTom از لس آنجلس (مدت هوشیاری ۳۴سال)قدم چهار
فایل 48 سخنران پنل: آقای پیتر از لس آنجلس (مدت هوشیاری ۱۱ سال) قدم سوم
فایل 47 سخنران پنل: آقای حسن (مدت هوشیاری ۲۶ سال) قدم سوم
فایل 46 سخنران پنل: خانم جویJoy از لاس وگاس (مدت هوشیاری ۲۶ سال) قدم اول
فایل 45 سخنران : خانوم لیلا از کشور آمریکا موضوع : *خانواده* لازم به ذکر است سخنران از انجمن الانان می باشد.
فایل 44 سخنران: خانوم هما با ۲۷ سال هوشیاری موضوع: قدم سوم
فایل 43 سخنران پنل: جیمی موضوع: قدم های چهارم و پنجم
فایل 42سخنران:امیر با سن پاکی ۱۹ سال از لس انجلس امریکا موضوع:قدم یک و دو
فایل 41سخنران:کیوان با سن پاکی ۱۹ سال از امریکا موضوع : قدم یک
فایل 40 سخنران Bob Darel از آمریکا موضوع: پرسش و پاسخ