سخنرانی های پرمخاطب اعضای انجمن الکلی های گمنام

انجمن لکلی های گمنام ایران جهت دسترسی سریع تازه واردان به یهترین سخنرانی های پرمخاطب (طبق تعداد دفعات بازدید و درخواست دوستان همدرد) قسمت سخنرانی های پرمخاطب را راه اندازی شد.  که این سخنرانی ها عمدتا توسط مرحوم اقای علی با 30سال هوشیاری از کشور امریکا و خانم سیلوی با 27 سال هوشیاری از کشور امریکا می باشد. برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: فایل شماره:326: موضوع قدم اول و دوم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین) سخنران: مصطفی از تهران، مورخ سه شنبه 1401/08/03
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره: یک_ دو موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه دوم (غرور و منیت) به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۵
فایل شماره: یک _یک موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه اول (کتاب ۱۲,۱۲) به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۸
فایل شماره: صد و نود و هشت موضوع : جاذبه ، تولد سی سالگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : علی با ۳۰ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۸
فایل شماره ۱۲۷: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران علی با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۱
فایل شماره : ۲۸۸ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای علی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۴
فایل شماره: صد و سه موضوع : چرا اینجا هستیم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای علی با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸
فایل شماره ۱۲۶: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سیلوی(Selvi) با مقطع ۲۷ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۰
فایل شماره ۱۵۷: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سلوی(Selvi)با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۰
فایل شماره ۱۸۳: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سلوی(Selvi) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۷
فایل شماره ۱۹۶: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سیلوی(Silvi) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۹/۳۰
فایل شماره ۲۱۰: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران خانم سیلوی(Silvi) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۱۰/۱۴
سخنران خانم سیلوی موضوع: قدم ۱تا ۶ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۴
فایل شماره : ۲۳۹ موضوع: قدم هفت *جلسه آنلاین Tehran.aa* سخنران خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۳
فایل شماره : ۲۵۲ موضوع: قدم هشتم (به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۶
فایل شماره : ۲۶۴ موضوع: قدم نهم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰
فایل شماره : ۲۷۸ موضوع: قدم دهم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سیلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۴
فایل شماره : ۲۹۲ قسمت اول تجربه موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۸
فایل شماره : ۲۹۲ قسمت دوم پرسش و تجربه موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۸
فایل شماره : ۳۱۳ موضوع: قدم دوازدهم با پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹
فایل شماره: چهل نه موضوع : غرور و منیت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۱
فایل شماره: نود‌و‌هفت موضوع : خودخواهی به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلوی با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۳۰
فایل شماره : ۳۰۱ موضوع: تولد یک‌سالگی جلسه تهران aa جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران ها : سخنران اول اقای تامی با ۵۱ سال هوشیاری سخنران دوم اقای مایک با ۴۹ سال هوشیاری سخنران سوم اقای جک با ۴۶ سال هوشیاری سخنران چهارم اقای پال با ۴۲ سال هوشیاری سخنران پنجم اقای وین با ۴۱ سال هوشیاری مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۷