ادامه زندگی

کمبود قدرت، مشکل غیر قابل حل ما بود. بنابراین می بایست منبع قدرتی پیدا می کردیم که به کمک آن زندگی کنیم.