از دیدگاه بیل

600,000ریال

توضیحات

کتاب از دیدگاه بیل – اغلب درباره AA گفته می شود، که ما فقط به مسئله الکلیسم می پردازیم. این تعبیر درست نیست. ما برای زنده ماندن ناچاریم، بر مشروب خواری خود غلبه کنیم. اما هر کس که به واسطه داشتن ارتباط مستقیم، با شخصیت الکلی ها آشنا باشد می داند که یک الکلی واقعی، بدون آن که دستخوش تحول ژرف شخصیتی شود هرگز قادر به ترک دائم مشروبخواری نخواهد بود.

گمان ما بر این بود که این شرایط و مسائل زندگی است  که ما را به مشروبخواری سوق می دهد. زمانی که تلاش مان برای بهبود  شرایط و کسب رضایت کامل در زندگی با شکست مواجه شد، مشروب خواری ما نیز از کنترلمان خارح شد و الکلی شدیم. هرگز یه ذهنمان هم خطور نکرد که برای مواجهه با مسائل زندگی  – حال هر چه باشد – لازم است خودمان را تغییر دهیم.