مسئولیت عظیم ما

700,000ریال

کتاب مسئولیت عظیم ما، تا اطلاع ثانوی موجود نمی باشد.

توضیحات

مسئولیت عظیم ما – بیشتر عمر من در حدود ۱۵ و اندی سال اخیر، خدا میداند با چه کمک های بزرگی که دریافت شده تلاش برای کشف این مسئله بوده که چگونه می توان این ماموریت مهم را به اینجانب پیوندی محکم زد، این که چگونه می توان شعله عشق قدیمی را روشن نگه داشت که خاموش نشود

بیل دبلیو 1960 – سخنان پایانی کنفرانس خدمات عمومی

کتاب مسئولیت عظیم ما ار نوین بیل در رابطه با مسائل فراوانی ای که برای زمان خود و همه زمان ها کاربرد دارد را در برگرفته و پنجره ای به سوی نحوه حرکت رو به جلو و متحد الکلی های گمنام در مقابل خوانندگان در سراسر دنیا می‌گذرد می‌گشاید.