این الکلی های گمنام است

200,000ریال

توضیحات

الکلی های گمنام انجمنی از مردان و زنان است که تجربه، نیرو و امید خود را با یکدیگر مشارکت می کنند تا بتوانند مشکل مشترکشان را حل نموده و دیگران را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها لازمه عضویت تمایل به توقف نوشیدن الکل است. در الکلی های گمنام حق عضویت و شهریه ای وجود ندارد و از طریق امکانات خودمان خودکفا هستیم.

الکلی های گمنام با هیچ فرقه، مذهب، سیاست، سازمان و موسسه‌ای پیوستگی ندارد و مایل به موضع‌گیری در بحث‌ها و مشاجرات نیست و هیچ نهضتی را رد یا قبول نمیکند. هدف اصلی ما هوشیاری و کمک به دیگر الکلی ها برای کسب هوشیاری است.