آیا A.A برای شماست؟

100,000ریال

توضیحات

آیا A.A برای شماست؟ تنها شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا میخواهید AA را امتحان کنید یا خیر؟ که آیا به نظرتان می تواند به شما کمک کند؟  ما اعضای AA اینجاییم  سرانجام تلاش برای کنترل مشروب خواری را رها کردیم. ما هنوز از پذیرش این که نمی‌توانستیم هرگز بدون خطر مشروب‌ بخوریم متنفر بودیم. سپس از سایر اعضای AA شنیدیم که ما بیمار بودیم (ما سالها اینگونه فکر میکردیم!) پی بردیم که بسیاری از افراد از همان احساسات گناه، تنهایی و ناامیدیکه ما  تجربه کردیم در رنج بودند. دریافتیم که چون دچار بیماری الکلیسم بودیم این احساسات را داشتیم.