داستان های شخصی

کلیدهای پادشاهی

حدودا ۱۵ سال پیش بود که بر اثر تجربیاتی سخت و طولانی و بدبختی‌های پیاپی، دریافتم که بی هیچ امیدی به سمت نابودی کامل در حرکتم. برای هیچکس نمی‌توانستم توضیح…

ادامه مطلب

داستانهای شخصی آقایان – انجمن الکلی های گمنام

داستان تام. الف داستان تام. الف- الکلی های گمنام «وقتی خدا بخواهد برایم کاری کند تمام سد ها فرو می‌ریزد.» ماجرای تام ا. زندانبان مقابل سلولم قدم میزد، از او…

ادامه مطلب