کارگاه آموزشی

فایل شماره: سه موضوع : کارگاه سوم : نظر نهایی گروه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الن با ۳۸ سال و جنین با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ یکشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۷
فایل شماره: دو موضوع : کارگاه دوم : اهمیت گمنامی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الن با ۳۸ سال و جنین با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ یکشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۳
فایل شماره: یک موضوع : کارگاه اول: چگونه ای ای شکل گرفت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الن با ۳۸ سال و جنین با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ یکشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۶
فایل شماره: یک ، کارگاه کمیته پیام رسانی موضوع : خدمت در کمیته پیام رسانی و مراکز اصلاحی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تیم  با ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۷
فایل : کارگاه کمیته پیام رسانی
فایل شماره: یک موضوع : کارگاه ناحیه پانزده _۱ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حامد ، یاسر و رضا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۹
فایل شماره: دو موضوع : کارگاه ناحیه پانزده _۲ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حمیدرضا، جواد ، نبی مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۶
فایل شماره: سه موضوع : کارگاه ناحیه پانزده _۳ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مهدی ، امیر ، علی مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۳
فایل شماره: ۴ موضوع : کارگاه ناحیه پانزده _۴ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مسعود ، علی ، اکبر مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۰