ویدئوهای انجمن الکلی های گمنام

روزنه امید - راه نجاتی وجود دارد

الکلی های گمنام

انجمن الکلی های گمنام

کمبود قدرت مشکل اصلی ما بوده

سخنرانی دکتر باب

از دیدگاه بیل (روبرو شدن با ویرانیهای الکل)

هوای نفس