نشریات

کتاب بزرگ الکلی های گمنام

پیشگفتار چهارم

این ویرایش چهارم الکلیهای گمنام است که در ابتدا هزاره ی جدید و در نوامبر سال ۲۰۰۱ چاپ شد. از زمان چاپ سوم در سال ۱۹۷۶ تاکنون اعضای الکلی های گمنام حدود دو برابر شده‌اند که برآوردی در حدود ۲ میلیون نفر که در قالب صد هزار و هشتصدجلسات گروهی و در ۱۵۰ کشور در سرتا سر دنیا برگزار می گردد.

نشریات الکلی های گمنام نقش بسزایی در رشد انجمن داشته است و یکی از پدیده های چشم گیره ربع قرن گذشته، رشد انفجاری ترجمه نشریات اصلی ما به زبان‌ها و گویش‌های دیگر بوده است در هر مملکتی وقتی بذر الکلی های گمنام کاشته می‌شود، در ابتدا ریشه‌های آن به آهستگی رشد می‌کنند و پس از آن که نشریات ما به چاپ می‌رساند و در دسترس همگان قرار می گیرند رشد به سرعت انجام می‌پذیرد اکنون کتاب الکلی های گمنام حدوداً به ۴۳ زبان ترجمه شده است هر چه پیام بهبودی به تعداد بیشتری از مردم می رسد زندگی های بیشتری که در رنج الکلیسم هستند لمس می شود. وقتی عبارت ما از جمله مردمانی هستیم که معمولاً با هم در نمی آمیزند (صفحه ۱۷ کتاب) در سال ۱۹۳۹ نوشته شده، به اعضایی اشاره داشته که عمدتاً شامل مردانی بودند( و تعداد کمی هم زن) که در زمینه‌های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی کاملاً مشابهی داشتند. همانند بسیاری از نشریات اولیه‌ی الکلی های گمنام این کلمات فراتر از آن چیزی است که بنیانگذار آن می توانستند تصور کنند. داستان‌هایی که به این ویرایش اضافه شده نشان دهنده عضویت در انجمن است که ویژگی هایش سن، جنس ، نژاد و فرهنگ گسترده و عمیق تری شده و در برگیرنده آن چیزی است که100 عضو اول امید رسیدن به آن را داشتند.

با آنکه نشریات ما یکپارچگی پیامالکلی های گمنام را حفظ کرده است تغییرات گسترده‌ای در انجمن به طور کلی در رسم و رسومات و فعالیت های داخلی جمعیت و بازتاب‌ داشته است با بهره برداری از پیشرفت‌های تکنولوژی مثلاً اعضای الکلی های گمنام  به وسیله کامپیوتر می توانیم در جلسات مجازی و به صورت آنلاین شرکت کنیم و با دیگر الکلیهای در سراسر مملکت خود و یا در سرتاسر دنیا به مشارکت بپردازیم به هر حال اعضای در هر جلسه این تجربه نیرو و امیدشان را به مشارکت گذاشته تا هوشیار بماند و به دیگر الکلی ها کمک کنم اعضا چه از طریق کامپیوتر و شبکه های جهانی اینترنت و چه از طریق جلسات و رودررو،با زبان قلب خود خود و در نهایت سادگی با یکدیگر گفتگو می کنند.

گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر

اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﯾﮑﺼـﺪ ﻫـﺰار* ﻧﻔـﺮ،اﻟﮑﻠﯽ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤّﺪ ﺷﺪه، ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﻪآﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺒﻬﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ رﻧﺞ ﻣـﯽﺑﺮﻧﺪ، ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ (دوازده ﻗﺪم)و (دوازده ﺳﻨّﺖ) اﻟﮑﻠـﯽﻫـﺎي ﮔﻤﻨـﺎم ﺳـﺮوﮐﺎردارد. دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻈﺮﯾﻪ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐـﻪ اﻋﻀـﺎءاﻟﮑﻠـﯽﻫـﺎي ﮔﻤﻨـﺎم را ﺑـﺪان وﺳـﯿﻠﻪ
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎع آﻧﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮔﺎمﻫﺎي دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي اﺻﻮل ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﻬﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺮا ﺷـﻮد، ﻣـﯽ- ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺸﺮوبﺧﻮاري را از ﻓﺮد ﺧﺎرج ﮐـﺮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اوﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎد و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﯿﺪ ﮔﺮدد.
ﺳﻨّﺖﻫﺎي دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎرﮐﺮد اﻧﺠﻤـﻦ ﻣـﯽ- ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ اﻟﮑﻠـﯽﻫـﺎي ﮔﻤﻨـﺎم ﺿـﻤﻦ ﺣﻔـﻆﯾﮕﺎﻧﮕﯽ، ﺣﯿﺎت و رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﯿﺎي اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ذﯾﻞ آﻣﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاي اﻋﻀﺎء ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه، ﺑﺴﯿﺎري از دوﺳﺘﺎن اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﺧﺎرج از اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮔـﺎمﻫـﺎي دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ درزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ. آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪمﻫﺎي دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﯿﺎري ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻟﮑـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ دارﻧـﺪ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐﻨـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺷﺎد را ﺑﺮاي ﻏﯿﺮ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎ ﻫﻢ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮي ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎي دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﻟﮑﻠـﯽﻫـﺎي ﮔﻤﻨـﺎم ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻋﻠّـﺖ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽِ ﮐـﺎراﯾﯽِ
اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻀﻮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دﯾﮕـﺮي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺤﻠّﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾـﮏ دوﻟـﺖ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﯽ رﺳﻮم ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿـﺮوي ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳـﺖ، ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﻧﺠﻤـﻦ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﮕﻪدارد؟ ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ وﺟـﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﭘﺮﺳـﺶﻫـﺎﯾﯽ از
درون اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم در ﺷﻬﺮ اﮐـﺮون اﯾﺎﻟـﺖ اوﻫـﺎﯾﻮ در ﺳـﺎل 1935 ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮرِ ﺟﺮاح و ﯾﮏ دﻻلِ ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ﺑﻮد. ﻫـﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪاً ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺮض اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﻤﻦ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎيﮔﻤﻨﺎم را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم، آنﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، رﺷﺘﻪ
اي از ﻃﺐ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺪهﻫـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ را ازآن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎتِ اﻋﻀﺎء ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ، ﺟﻬـﺖ اﻧﺘﺨـﺎبِ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻪﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﺳﺘﻮار ﮐﺮد و ﻧﯿـﺰ ﺷﮑﺴـﺖ ﺑﺰرﮔـﯽ ﮐـﻪﺑﻬﺒﻮدي اﻟﮑﻠﯽﻫﺎ را ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ، ﺳﻪ ﮔــﺮوه، ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ آن در ﺷﻬــﺮ
اﮐﺮون، دوﻣﯿﻦ ﮔـﺮوه در ﻧﯿﻮﯾﻮرك و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮوه در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﯿﻮﻟﻨـﺪ ﻇﻬـﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﻬﺒـﻮدي در ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ ﮔـﺮوهﻫـﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧـﻮد را در ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﮐـﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ در آورﯾﻞ ﺳﺎل 1939 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﺑﮕﺬارد. در اﯾﻦ اﯾﺎمﺗﻌﺪاد ﺑﻬﺒﻮديﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب( اﻟﮑﻠـﯽﻫـﺎي ﮔﻤﻨـﺎم)
ﺑﻮد و ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ، از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ اﻟﮑﻠﯿﺴـﻢ از دﯾﺪﮔﺎه اﻟﮑﻠﯽﻫـﺎ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﻋﻘﺎﯾـﺪ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر در دوازده ﻗﺪم ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾـﺪ و ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗـﺪم- ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﺸﮑـﻞ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ ﺷـﺮح ﺣـﺎل از زﻧﺪﮔﯽ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ در آن ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎتِ ﻣﺸـﺮوبﺧـﻮاري و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻼً ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق و آﮔﺎﻫﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮمِ ﻏﯿـﺮﻣﻤﮑﻦ وﻓـﻖ دﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮدي آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺖ. ﮐﺘﺎب(اﻟﮑﻠـﯽﻫـﺎي ﮔﻤﻨـﺎم)ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮدي را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﺠﻠّﺪ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺑـﺮاي ﺑﺴـﻂ، وﺳـﻌﺖ دادن و درك ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺎمﻫﺎي دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﮐﺎر ﻧﻮﺷـﺘﻪﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب» اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم« در ﺳـﺎل 1939 دورة ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳﯿﺪ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور و ﻧﺘﺎﯾﺞِ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻬﺒﻮديِ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﺑﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺑﯿﻤﺎري رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ دهﻫﺎ ﻫﺰار اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨـﺎم رويآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻋُﻤﺪﺗﺎً ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖِ ﭘﯽﮔﯿﺮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﺪ و روزﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ- ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ. روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﻃﺒﺎء از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و اﺗﺤﺎد و وﺣﺪت ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﯿﺮتآوري دردﻫـﺎ و ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﺑـﻪﻫﻤـﺮاه داﺷـﺖ. اﻣﮑـﺎن ﺑﻬﺒﻮدي اﻟﮑﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ؛ ﻟﮑﻦ ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑـﺮاي ﻋـﺪة ﮐﺜﯿـﺮي از اﯾﻦ ﻣﺮدم آﺷﻮﺑﮕﺮ، ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺛﻤـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮده و در زﻧـﺪﮔﯽ و ﮐـﺎر ﺑـﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ: ﻋﻀـﻮﯾﺖ، ﭘـﻮل، رواﺑـﻂ ﺷﺨﺼـﯽ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔـﺮوهﻫـﺎ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫـﺎﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾـﺪآور، ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ. ﺑـﺮاﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﯿﻊ و درﻫﻢﺑﺮﻫﻢِ اﻧﻔﺠﺎرﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوازده ﺳﻨﺖ اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم در ﺳﺎل 1946 ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦﺑﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓـﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮي اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﮐـﻪ درﺳـﺎل1950 درﺷﻬﺮ ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ اﻧﺪازه- اي ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺳﻨﺖﻫـﺎي دوازدهﮔﺎﻧـﻪ را ﺑـﻪوﺟـﻮد آورد و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ AA ﻓﺮم ﮐﻨﻮﻧﯽ را داده و اﺗﺤﺎد ﺑﺨﺸﯿﺪ. ﺑﺪانﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻪ دوران ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻏﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻬـﻞ ﻣﻤﻠﮑـﺖ دﯾﮕـﺮ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ*. و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮدوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮآﻏﺎزي ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎتِ ﺑﺎ ارزش و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﭼﻨﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﺮاي آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و درك آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻈﺮﯾﮥ دﻗﯿﻘﯽ از اﺻﻮل و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻄﺮح، در ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﻟﮑﻠﯽﻫﺎي ﮔﻤﻨﺎمِ اﻣﺮوزي را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ

هشیار زیستن

درباره عنوان کتاب
اکثر ما هنگامی که برای نخستین بار با عبارت هشیار بمان و یا هوشیار زندگی کن را شنیده ایم آزرده شدیم اگر چه الکل زیادی مصرف می کردیم ولی بیشترمان هرگز احساس مستی نمی‌کردیم و تقریباً مطمئن بودیم که ظاهرمان هم به هیچ وجه شبیه آدم های مست و لایعقل نیست خیلی از ما هرگز گیج و منگ و ضعیف نشدیم و یا به دیگران دهن کجی و پرخاشگری نکردید در عین حال تعداد بسیاری از افراد الکلی بودند که هرگز آشوب گر نبودند هرگز از زیر بار مسئولیت های شغلی شانه خالی نکردم هرگز با اتومبیل دچار سانحه نشدند و همچنین به خاطر مشروب خوری شان هیچگاه در بیمارستان بستری و نه در زندان محبوس شدندافراد بی شماری را می‌شناختیم که خیلی بیشتر از ما الکل میخورم و همچنین افرادی را که ابدأ قادر به مهار مشروب خوری شان نبودند ما هیچ شباهتی به این قبیل اشخاص نداشتیم و شاید به همین دلیل است که عبارت هوشیار بمان تا این اندازه برای ما اهانت آمیز بود. از این گذشته این قضیه ساده برای ما معضلی شده بود چگونه می‌توانستیم هشیارانه زندگیم زندگی کنیم ؟مطمئناً اشکالی از کوکتلی که با نهار اداره و یا پیش از شام صرف می‌شد نبود آیا دیگر کسی حق نداشت با خوردن چند جرعه مشروب استراحت کند و یا قبل از رفتن به رختخواب مقداری آبجو بنوشم؟ هرچند پس از آن که به برخی از حقایق موجب بیماری الکلیسم پی برده ایم عقیده ما نیز تغییر کرد. چشممان ما بر این واقعیت ها گشوده شد که میلیون ها نفر از مردم به بیماری الکلیسم دچار هستند.علم پزشکی علت این قضیه را توضیح می دهد اما متخصصان این علم به ما اطمینان می‌دهند که هر نوع مشروب خوری در نهایت خطرهایی را برای فرد الکلی به دنبال خواهد داشت تجربه ما شدیداً این مطلب را تایید می‌کند. بر این اساس هشیار ماندن و پریز مطلق از خوردن از الکل مبنای بهبودی از الکلیسم خواهد بود و این اینک بگذارید بر این مطلب تاکید کنیم که هشیار ماندن به هیچ وجه تا آن حدی که از آن می‌ترسیم طاقت فرسا ،کسل کننده و آزار دهنده نیست و در عوض لذت بخش خواهد بود که به جای روزهای خماری و مسیر روزهای هیجان انگیزتری که حاصل هوشیاری است نصیب مان می شوند ما به شما نشان می دهد که چطور چنین چیزی ممکن است

کتاب بزرگ الکلی های گمنام
هوشیار زیستن
کتاب12&12
از دیدگاه بیل
مسئولیت عظیم ما