قدم یازدهم الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: یازده موضوع : قدم یازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۸
فایل شماره: یازده موضوع : قدم یازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۰
فایل شماره ۳۸۸موضوع : قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم نانسی با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲
فایل شماره ۳۸۸موضوع : قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم نانسی با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲
فایل شماره ۳۷۶ موضوع : قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیم با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۸
فایل شماره : ۳۶۴موضوع: قدم یازده جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تام با مقطع ۴۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۵
فایل شماره : ۳۵۳ موضوع: قدم یازده جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم گیل با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۸
فایل شماره : ۳۴۲ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم تیلور با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۷
فایل شماره : ۳۳۰ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دین با مقطع ۲۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۵
فایل شماره : ۳۱۸ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بکی با مقطع ۳۷سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۳
فایل شماره : ۲۶۶ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم شارن‌ با مقطع ۴۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۲
فایل شماره : ۲۴۳ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم مری با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۷
سخنران خانم پت موضوع: قدم ۱۱فایل شماره :۲۲۹
فایل شماره ۲۰۳: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم شنن(Shanon) با مقطع ۲۹سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۷
فایل شماره۱۹۱: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای بیل(Bill) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۵
فایل شماره ۱۷۷: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم جسیکا(Jesica) با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۱
فایل شماره ۱۶۶: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم روبرتا(Roberta)با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۹
فایل شماره ۱۴۸: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای ریچارد (Richard) با مقطع ۳۴ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲
فایل شماره ۱۳۶: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنرانخانم سو (Soe) با مقطع ۳۰ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۲۰
فایل شماره۱۱۲: کارگاه قدم ۱۱( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای گِر(Gare) با مقطع ۲۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۶
ایل شماره ۸۹: قدم یازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم انی (مقطع پاکی ۲۰ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۰۲
فایل شماره ۷۷: قدم یازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقایGene(مقطع پاکی ۴۰ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۱
فایل شماره ۶۶: قدم ۱۱( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم ایوتEivet (مقطع پاکی ۴۵ سال)از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۹