قدم هفت الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 471 موضوع : قدم ۶ و ۷ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرشاد از آمریکا با ۲۱ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
فایل شماره ۱۳۲: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم تینا با مقطع ۱۳ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۶
فایل شماره : ۳۱۴ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سارا با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۰
فایل شماره : ۲۸۸ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای علی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۴
فایل شماره ۹۷: قدم هفتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم سپیده(مقطع پاکی ۳۳ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۱۰
فایل شماره ۶۲ : آقای فرهاد از آمریکا (۳۸ سال هشیاری)قدم هفتم مورخ ۹۹/۵/۵