قدم هشت الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره ۱۶۳: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای سیامک (siamak)با مقطع ۳۶ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۶
فایل شماره ۹۸: قدم هشتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای سیامک(مقطع پاکی ۳۴ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۱۱