قدم شش الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 471 موضوع : قدم ۶ و ۷ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرشاد از آمریکا با ۲۱ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
فایل شماره: 471 موضوع : قدم ۶ و ۷ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرشاد از آمریکا با ۲۱ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
فایل شماره ۹۶: قدم ششم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مهدی(مقطع پاکی ۱۸ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۹
فایل شماره ۶۱(۴مرداد۹۹ موضوع قدم ششم )سخنران حمید