قدم دوازدهم الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 463 موضوع : قدم دوازده ، در خدمت بودن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : راب از آمریکا  با ۳۲ سال هوشیاری مورخ دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
فایل شماره: دوازده_ یک موضوع : قدم دوازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۵
فایل شماره: دوازده موضوع : قدم دوازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۷
فایل شماره ۳۸۹موضوع : قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم پتی با مقطع ۲۹سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۳
فایل شماره : ۳۶۵موضوع : قدم ۱۲ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای استیو با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۶
فایل شماره : ۳۵۵ موضوع: قدم دوازده جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰
فایل شماره : ۳۴۳ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم مارتینی با مقطع ۴۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸
فایل شماره : ۳۳۱ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دیانا با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۶
فایل شماره : ۳۱۹ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای رابرت با مقطع ۴۱سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۴
فایل شماره : ۲۹۳ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای فائولو‌ با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۹
فایل شماره : ۲۸۰ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کارل با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۶
رفایل شماره : ۲۶۷ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سیلا با مقطع ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳
فایل شماره :۲۵۶ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم پراگانیا با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از انگلیس مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱
فایل شماره : ۲۴۴ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم روزان با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸
فایل شماره ۲۰۴: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای لوید(Loid) با مقطع ۳۳ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۸
فایل شماره۱۹۲: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای استیو(Stive) با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۶
فایل شماره ۱۷۸: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای لزلی(Lesli) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۲
فایل شماره ۱۶۷: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کارن(Karen)با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۳۰
فایل شماره ۱۳۷: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آفای جوئل(Joel) با مقطع ۳۳ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۲۱
فایل شماره ۱۲۵: موضوع: قدم ۱۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای مایکل(michle) با مقطع ۳۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۹
فایل شماره ۹۰: قدم دوازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای بیل(مقطع پاکی ۳۵ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۰۳
فایل شماره ۷۸: قدم دوازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای جو Joe(مقطع پاکی ۳۲ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۲