قدم دوازدهم الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره : ۳۰۶ موضوع: قدم دوازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای وحید با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۲
فایل شماره۱۱۳: کارگاه قدم ۱۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای بیژن با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۷
فایل شماره ۱۰۲: قدم ۱۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای فرشاد(مقطع پاکی ۱۸ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۱۴
فایل شماره ۶۷: قدم ۱۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران مسعود (مقطع پاکی ۱۳ سال) مورخ: ۹۹/۵/۱۰