قدم دهم الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 423 موضوع : قدم ده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران :  اکبر از ایران با ۲۰ سال هوشیاری مورخ جمعه  ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲
فایل شماره : ۲۶۵ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای سیامک با مقطع ۲۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۱
فایل شماره ۱۹۰: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم میترا با مقطع ۱۴ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۴
فایل شماره ۱۶۵: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم آهو (Ahoo)با مقطع ۱۷ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۸
فایل شماره ۶۵: قدم ۱۰( جلسه انلاین tehranaa) سخنران آقای بهروز (مقطع پاکی ۱۸ سال) مورخ: ۹۹/۵/۸