دوازده مفهوم

فایل شماره: یک موضوع : کارگاه سنت یک و مفهوم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۲
فایل شماره: دو موضوع : کارگاه سنت دو و مفهوم دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۹
فایل شماره: سه موضوع : کارگاه سنت سه و مفهوم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۶
فایل شماره: چهار موضوع : کارگاه سنت چهار و مفهوم چهار (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۳
فایل شماره: پنج موضوع : کارگاه سنت پنج و مفهوم پنج (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۷
فایل شماره: شش موضوع : کارگاه سنت شش و مفهوم شش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۲
فایل شماره: هفت موضوع : کارگاه سنت هفت و مفهوم هفت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۹
فایل شماره: هشت موضوع : کارگاه سنت هشت و مفهوم هشت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۶
فایل شماره: نه موضوع : کارگاه سنت نهم و مفهوم نهم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۳
موضوع : مفهوم انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa

سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ

فایل شماره: مفهوم دوازدهم(بخش دوم) موضوع : مفهوم دوازدهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۳
فایل شماره: مفهوم دوازدهم(بخش اول) موضوع : مفهوم دوازدهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۶
فایل شماره: مفهوم یازدهم موضوع : مفهوم یازدهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم راکسن با مقطع ۳۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۹
فایل شماره: مفهوم دهم موضوع : مفهوم دهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دین با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲
فایل شماره: مفهوم نهم موضوع : مفهوم نهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵
مفهوم هشتم موضوع : مفهوم هشتم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸
مفهوم هفتم موضوع : مفهوم هفتم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کتی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۱
مفهوم ششم موضوع : مفهوم ششم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جف با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۴
مفهوم اول موضوع : مفهوم اول به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۰
فایل شماره: مفهوم دوم موضوع : مفهوم دوم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تام با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷
فایل شماره: مفهوم سوم موضوع : مفهوم سوم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تام با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۴
فایل شماره: مفهوم چهارم موضوع : مفهوم چهارم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱
فایل شماره: مفهوم پنجم موضوع : مفهوم پنجم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷
کارگاه شماره ۱ مفاهیم اول خدماتی AA سخنران : جنیفر. دی، نماینده ی اسبق کارولینای شمالی در شصت و یکمین و شصت و دومین شورای خدمات عمومی آمریکا
فایل صوتی کارگاه شماره ۲ مفاهیم خدماتی AA سخنران : جنیفر. دی موضوع: مفهوم دوم
فایل صوتی کارگاه شماره ۳ مفاهیم خدماتی AA سخنران : جنیفر. دی موضوع: مفهوم سوم
فایل صوتی کارگاه شماره 4 مفاهیم خدماتی AA سخنران : جنیفر. دی موضوع: مفهوم چهارم
فایل صوتی کارگاه شماره ۵ مفاهیم خدماتی AA سخنران : جنیفر. دی موضوع مفهومِ پنجم
فایل صوتی کارگاه شماره ۶ مفاهیم خدماتی AA سخنرانان : جان کیو – جنیفر. دی مفهوم ۶: به صلاحدیدِ شورا، ابتکار عمل اصلی و مسئولیت فعال در حلِ بیشتر مسائل پیش روی خدمت رسانی در سطح جهان بایستی در اختیار اعضای معتمد شورا که به عنوان هیئت معتمدین فعالیت می کنند باشد.
فایل صوتی کارگاه شماره ۷ مفاهیم خدماتی AA سخنرانان : جان کیو – جنیفر. دی مفهومِ ۷: منشور و آیین نامه های هیئت‌ معتمدین خدمات عمومی ابزارهایی قانونی هستند که به معتمدین این امکان را می دهند که امور خدمات جهانی را مدیریت و راهبری نمایند. منشور و آیین نامه ی شورا سندی قانونی نمی باشد اما بر سنتها و سبد مالیِ AA جهت مؤثر واقع شدن نهایی، ُمتّکی میباشد.
فایل صوتی کارگاه شماره ۸ مفاهیم خدماتی AA سخنرانان :جنیفر،دی & دبورا.کی مفهوم ۸:هیات معتمدین،طراحان اصلی و اداره کنندگان خط مشی‌های کلی وامور مالی میباشند.آنها متولی وناظر بر بخشها و دفاتری که جداگانه ثبت میگردند وخدمات فعال مستمر این دفتر میباشند،این امر از طریق انتخاب کلیه‌ی گردانندگان این نهادها توسط معتمدین محقق میگردد.
فایل صوتی کارگاه شماره ۹ مفاهیم خدماتی AA سخنرانان : Greg T – Jennifer D مفهوم ۹: رهبری خدماتی مطلوب در تمامِ سطوح AA برای اطمینان از صحت و درستی عملکرد ما در آینده ضروری میباشد. رهبری خدمات جهانی که روزگاری توسط بنیانگذاران انجمن انجام گرفت اکنون باید ضرورتاً توسط معتمدین به عهده گرفته شود.
فایل صوتی کارگاه شماره ۱۰ مفاهیم خدماتی AA سخنرانان: Jennifer D – Richard p مفهوم دهم:متناسب با هر مسئولیت خدماتی بایستی اختیار خدماتی متناظر در نظر گرفته شود،به طوری که این اختیارات به خوبی تعریف شده باشند
فایل صوتی کارگاه شماره ۱۱ مفاهیم خدماتی AA سخنرانان : cindy F – Jennifer D مفهوم 11 :معتمدین بایستی همیشه بهترین کمیته‌ها،گردانندگان‌‌ِ نهادهای خدماتی،مسئولین اجرایی،کارکنان ومشاورین ممکن را دارا باشند.ترکیب، ویژگیها، فرآیند و پروسه‌های انتصابات،حقوق و وظایف ،همواره مسائلی هستند که نیاز به توجه جدی خواهند داشت.
فایل صوتی کارگاه شماره ۱۲ مفاهیم خدماتی AA سخنرانان: مسعود. ف – جنیفر. دی مفهوم ۱۲: کنفرانس (شورا) بایستی ناظر بر روحِ سنت های AA باشد، مراقب باشد که هیچگاه خطر تبدیل شدن به جایگاهِ ثروت و قدرتِ مخاطره آمیز در آن وجود نداشته باشد، که بودجه ها و پس اندازِ کافی جهت امور‌ اجرایی در رأس اصولِ مالی قرار گیرد، که هیچ یک از اعضای خود را در موقعیتی بدون احراز شرایط و فراتر از سایرین قرار ندهد، که تمامی تصمیماتِ مهم را بر پایه ی تبادل نظر جمعی، رأی گیری و در هر کجا که امکانش بود بر اساس توافق‌ِ حداکثری اتخاذ نماید. که در فعالیت هایش هرگز انتقام جوییِ شخصی و انگیزه ی نزاع و بحث و جدلِ عمومی وجود نداشته باشد، که هیچ زمان حکومتی عمل نکند و مثل جمعیتی که به آن خدمت می کند همواره در فکر و عمل دموکراتیک باقی بماند.