دوازده سنت

سنّت های الکلیهای گمنام

 

از نظر کسانیکه اکنون در حمایت الکلیهای گمنام هستند این انجمن تفـاوت بـین بـدبختی و هوشیاری و در بسیاری موارد بین مرگ و زندگی را نشان داده است و البته برای الکلی هائی که هنوز به آنها دسترسی پیدا نشده است هم این مطلب میتواند صادق باشد.

 

بنابراین تاکنون هیچ جمعیتی به اندازه ما به اینکه مدام موثر باشـیم و به یکـدیگر بـستگی داشـته باشیم نیاز نداشته است. ما الکلی ها میدانیم که باید با یکدیگر همکـاری کنـیم و متفحد باشـیم و الا اکثرمان بالاخره در تنهایی از بین میرویم. ما معتقدیم سـنتهـای دوازده گانـه الکلـیهـای گمنـام بهترین جواب تجربه ما به این سئوال است که «چطور جمعیت الکلـیهـای گمنـام میتوانـد بهتـرین کاربرد را داشته باشد؟» و «چطور میتواند یکپارچه بماند و از میان نرود؟»

 

درصفحه بعد «سنتهای دوازده گانه» الکلیهای گمنام بصورت خلاصه ایکـه اکنـون در میـانما متداول است بنظر خواهد رسید. این فرم فـشرده مـتن اصـلی و کامـل سـنتهـای دوازده گانـه الکلیهای گمنام است که برای اولین بـار در سـال 1946به چـاپ رسـید.

.

سنت های دوازده گانه
فایل شماره: دوازدهم موضوع : سنت دوازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸
فایل شماره: یازدهم موضوع : سنت یازدهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۱
فایل شماره: دهم موضوع : سنت دهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۴
فایل شماره: نهم موضوع : سنت نهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۷
فایل شماره: هشتم موضوع : سنت هشتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۳۰
فایل شماره: هفتم موضوع : سنت هفتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۳
فایل شماره: ششم موضوع : سنت ششم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۶
فایل شماره: پنجم موضوع : سنت پنجم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۹
فایل شماره: چهارم موضوع : سنت چهارم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۲
فایل شماره: سوم موضوع : سنت سوم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۵
فایل شماره: دوم موضوع : سنت دوم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید  با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۸
فایل شماره: اول موضوع : سنت اول همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۱
فایل شماره: یازده و‌دوازده موضوع : سنت یازده و دوازده همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۸
فایل شماره: دهم موضوع : سنت دهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۱
فایل شماره: نهم موضوع : سنت نهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۴
فایل شماره: هشتم موضوع : سنت هشتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۷
فایل شماره: هفتم موضوع : سنت هفتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۹
فایل شماره: ششم موضوع : سنت ششم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۵
فایل شماره: پنجم موضوع : سنت پنجم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۸
فایل شماره: چهار موضوع : سنت چهارم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۱
فایل شماره: سه موضوع : سنت سوم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۸
فایل شماره: دو موضوع : سنت دوم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۱
فایل شماره: یک موضوع : سنت اول همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۴
فایل شماره: یک موضوع : کارگاه سنت یک و مفهوم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۲
فایل شماره: یک موضوع : کارگاه سنت یک و مفهوم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۲
فایل شماره: یک موضوع : کارگاه سنت یک و مفهوم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۲
فایل شماره: دو موضوع : کارگاه سنت دو و مفهوم دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۹
فایل شماره: سه موضوع : کارگاه سنت سه و مفهوم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۶
فایل شماره: چهار موضوع : کارگاه سنت چهار و مفهوم چهار (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۳
فایل شماره: پنج موضوع : کارگاه سنت پنج و مفهوم پنج (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۷
فایل شماره: شش موضوع : کارگاه سنت شش و مفهوم شش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۲
فایل شماره: هفت موضوع : کارگاه سنت هفت و مفهوم هفت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۹
فایل شماره: هشت موضوع : کارگاه سنت هشت و مفهوم هشت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۶
فایل شماره: نه موضوع : کارگاه سنت نهم و مفهوم نهم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۳
فایل شماره: ده موضوع : کارگاه سنت ده و مفهوم ده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۳۰
فایل شماره: یازده موضوع : کارگاه سنت یازده و مفهوم یازده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۶
فایل شماره: دوازده موضوع : کارگاه سنت دوازده و مفهوم دوازده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جین با ۴۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۳
سنت های دوازده گانه

سخنران خانم بث

فایل شماره: ۱ موضوع : سنت اول به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۶
فایل شماره: ۲ موضوع : سنت دوم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۳
فایل شماره: ۳ موضوع : سنت سوم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۰
فایل شماره: ۴ موضوع : سنت چهارم به همراه پرسش و پاسخ *جلسه آنلاین Tehran.aa* سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۶
فایل شماره: ۵ موضوع : سنت پنجم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۳
فایل شماره: ۶ موضوع : سنت ششم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۰
فایل شماره: ۷ موضوع : سنت هفتم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۷
فایل شماره: هشتم موضوع : سنت هشتم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۴
فایل شماره: نهم موضوع : سنت نهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۱
فایل شماره: دهم موضوع : سنت دهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۸
فایل شماره: یازدهم موضوع : سنت یازدهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۵
فایل شماره: دوازدهم موضوع : سنت دوازدهم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۲
سنت های دوازده گانه

سخنران خانم جین

موضوع: سنت اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳سال هوشیاری از آمریکا ۱۴۰۰٫۳٫۲۱(سنت اول منافع مشترک ما باید در راس کار ما قرار گیرد ، بهبودی هـر یـک از مـا بـه یگـانگی الکلی های گمنام بستگی دارد)
موضوع : سنت دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا ۱۴۰۰٫۳٫۲۸( سنت دوم در ارتباط گروهی ما فقط یک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است ، بدانگونه که خود را در وجدان گروه بیان کند ، پیشوایان ما خـدمتگزاران صـادقند و حکومـت نمـی کنند)
موضوع : سنت سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۴(سنت سوم تنها عضویت در الکلی های گمنام تمایل به ترک الکل است.)
موضوع : سنت چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۱ (سنت چهارم هر گروه باید مستقل باشد به استثناء مواردی که به دیگر گروه ها و الکلی های گمنام .در جمع تاثیر بگذارد)
موضوع : سنت پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۸ (هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد وآن رساندن چیام خود به الکلی هاییست که هنوز درعذابند)
موضوع : سنت ششم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۵ (الکلی های گمنام هرگز نباید هیچ موسسه مرتبط و یا هر سازمان دیگری را تایید کند و یا کمک مالی نماید و یا اجازه استفاده از نام الکلی های گمنام را بدانها بدهد ، زیرا ممکن است که مسائل مالی ، ملکی و شهرت ، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد)
موضوع : سنت ۷ به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۱(هر گروه الکلی های گمنام باید کاملاً خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند .)
موضوع : سنت هشتم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۸ (الکلی های گمنام باید برای همیشه غیر حرفه ای باقی بماند اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندانی استخدام کنند.)
سنت نهم موضوع : سنت نهم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۵ (ما تحت عنوان الکلی های گمنام هرگز نباید متشکل شویم امـا مـی تـوانیم هیأتهـا و کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیماً .در برابر گروه مسول باشند.)
سنت دهم موضوع : سنت دهم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۲ (الکلی های گمنام هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارد و نام الکلی هـای گمنام هرگز نباید وارد به مسائل اجتماعی شود)
سنت یازدهم موضوع : سنت یازدهم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۹ (خط مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است نه تبلیغ ، ما باید همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم)
سنت دوازدهم موضوع : سنت دوازدهم به همراه پرسش و پاسخ *جلسه آنلاین Tehran.aa* سخنران : خانم جین با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۵ (گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ما می باشد و همیشه یادآور ایـن اسـت کـه اصول اخلاقی را به شخصیت ها ترجیح دهیم.)

سنت های دوازده گانه الکلی های گمنام (کارگاه آنلاین فرامنطقه ایران)

انجمن الکلی های گمنام ایران کارگاه فرا منطقه ای و آنلاین موضوع: سنت اول: Jennifer D. & Debbie A.
انجمن الکلی های گمنام ایران کارگاه فرامنطقه ای و آنلاین موضوع: سنت دوم
انجمن الکلی‌های گمنام ایران فایل صوتی کارگاه آنلاین فرا منطقه‌ای موضوع: سنت سوم تاریخ ۲۴اسفندماه ۱۳۹۹
انجمن الکلی های گمنام ایران کارگاه فرامنطقه ای و آنلاین موضوع :سنت چهارم مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
انجمن الکلی های گمنام ایران کارگاه فرامنطقه ای و آنلاین موضوع: سنت پنجم ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
انجمن الکلی های گمنام ایران کارگاه فرامنطقه ای و آنلاین موضوع: سنت ششم مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
انجمن الکلی های گمنام ایران کارگاه فرامنطقه ای و آنلاین موضوع: سنت هفتم مورخ:22فروردین 1400
کارگاه آنلاین فرامنطقه‌ای سنت‌هشتم برگزارشده به تاریخ۲۹فروردین۱۴۰۰
کارگاه سنت‌ها فرامنطقه‌ای – آنلاین سنت نهم ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
فایل صوتی کارگاه فرامنطقه ای و آنلاین سنت دهم مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
فایل صوتی کارگاه آنلاین و فرامنطقه‌ای سنت یازدهم تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹
فایل صوتی کارگاه آنلاین و فرامنطقه‌ای کارگاه این هفته سُنت ۱۲ میهمان این هفته، هفته دوازدهم(آخرین کارگاه) Stephanie. L مدیر کل و سرپرست موقت دفتر خدمات عمومی الکلی های گمنام تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سنت های دوازده گانه الکلی های گمنام تهرانAA

کارگاه آنلاین تشریح سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده سخنرانان پنل: ۱-ساشا از امریکا(مقطع ۲۷ سال) ۲-علی از ایران موضوع: تشریح سنت اول تاریخ : ۹۹/۳/۴
کارگاه آنلاین تشریح سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده سخنرانان پنل: ۱-خانوم لیندا با مقطع ۴۲ سال هوشیاری از امریکا ۲- آقای مسعود از ایران موضوع: تشریح سنت دوم تاریخ :۹۹/۰۳/۰۶
کارگاه آنلاین تشریح سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده سخنرانان پنل: ۱-اقای استن با مقطع ۴۴ سال هوشیاری از امریکا ( از اعضای اولیه و شروع کننده ای که جلسات ای ای را در جماهیر شوری استارت زده اند) ۲- آقای ابی از لس انجلس امریکا مترجم مهرداد ساشا از آمریکا موضوع: تشریح سنت سوم تاریخ : ۹۹/۰۳/۰۸
کارگاه آنلاین تشریح سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده موضوع :سنت چهارم سخنرانان پنل: ۱- آقای حسن از امریکا ۲- آقای Dougاز ژاپن(مترجم علی) تاریخ : ۹۹/۳/۱۰
کارگاه آنلاین تشریح سنت های ۱۲ در ناحیه پانزده موضوع :سنت پنجم سخنرانان پنل: ۱- آقای فرهاد از امریکا ۲- آقای راجرر ازنیوزلند(مترجم مسعود) تاریخ : ۹۹/۰۳/۱۲
کارگاه آنلاین تشریح سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده موضوع : سنت هفتم سخنرانان پنل: ۱-اقای مهدی از لس انجلس امریکا ۲- آقای Cliff Goodwin از اوکلاهمای امریکا(تهیه کننده فایل اموزشی ۳ ساعته اموزش سنتهای AA با مقطع ۱۹ سال پاکی) مترجم مهرداد ساشا از آمریکا تاریخ ؛ ۹۹/۰۳/۱۶
کارگاه آنلاین سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده موضوع: تشریح سنت هشتم سخنرانان پنل: ۱- آقای پَروَش(Parvash) از خدمتگزاران سابق دفتر خدمات جهانی AA با مقطع ۲۹ سال پاکی از افریقای جنوبی(مترجم علی از خدمتگزاران ناحیه ۱۵ ) ۲- آقای مهرداد ساشا از آمریکا با مقطع ۲۷ سال پاکی تاریخ ؛ یکشنبه ۹۹/۰۳/۱۸
کارگاه آنلاین سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده موضوع: تشریح سنت نهم سخنرانان پنل: ۱- خانم پنی از آمریکا معرفی شده توسط دفتر خدمات جهانی AA با مقطع بالای ۳۰ سال پاکی (مترجم مهرداد ساشا) ۲- آقای فرهاد از آمریکا با مقطع ۳۶ سال پاکی تاریخ: سه شنبه شب ۹۹/۰۳/۲۰
کارگاه آنلاین تشریح سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده موضوع: تشریح سنت دهم سخنرانان پنل: سخنران اول آقای جف با مقطع پاکی ۴۲ سال از امریکا سخنران دوم خانم میگان(Meygan) از امریکا پنجشنبه شب مورخ ۹۹/۰۳/۲۲
کارگاه آنلاین تشریح سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده موضوع: تشریح سنت یازدهم سخنرانان پنل: سخنران اول خانم دبی( مقطع ۴۶ سال هوشیاری) سخنران دوم فرهاد س(مقطع ۳۵ سال هوشیاری) پنجشنبه شب مورخ ۹۹/۰۳/۲۴
کارگاه آنلاین سنت های ۱۲ گانه در ناحیه پانزده موضوع: تشریح سنت دوازدهم سخنرانان پنل: سخنران اول اقای بری(Barry) منشی دفتر خدمات جهانی نیویورک( مقطع ۴۲ سال هوشیاری) سخنران دوم اقای مایک از افریقای جنوبی(مقطع ۵۰ سال هوشیاری) دوشنبه شب مورخ ۹۹/۰۳/۲۶