سنت های 12 گانه

 1. منافع مشترک ما باید در راس کار ما قرار گیرد ، بهبودی هر یک از ما به یگانگی الکلی‌های گمنام بستگی دارد .
 2. در ارتباط گروهی ما فقط یک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است، بدان‌گونه که خود را در وجدان گروه بیان کند ، پیشوایان ما خدمتگزاران صادقند و حکومت نمی کنند.
 3. تنها لازمه عضویت در الکلی‌های گمنام تمایل به ترک الکل است.
 4. هر گروه باید مستقل باشد به استثناء مواردی که به دیگر گروه‌ها و الکلی‌های گمنام در جمع تاثیر بگذارد.
 5. هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام خود به الکلی‌هائیست که هنوز در عذابند.
 6. الکلی‌های گمنام هرگز نباید هیچ موسسه مرتبط و یا هر سازمان دیگری را تایید کند و یا کمک مالی نماید و یا اجازه استفاده از نام الکلی‌های گمنام را بدان‌ها بدهد، زیرا ممکن است که مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.
 7. هر گروه الکلی‌های گمنام باید کاملاً خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.
 8. الکلی‌های گمنام باید برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند اما مراکز خدماتی ما می‌توانند کارمندانی استخدام کنند.
 9. ما تحت عنوان الکلی‌های گمنام هرگز نباید متشکل شویم اما می توانیم هیأت‌ها و کمیته‌هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر گروه مسئول باشند.
 10. الکلی‌های گمنام هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارد و نام الکلی‌های گمنام هرگز نباید وارد به مسائل اجتماعی شود.
 11. خط‌مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است نه تبلیغ‌، ما باید همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم.
 12. گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می‌باشد و همیشه یادآور این است که اصول اخلاقی را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم.