تجربه کتابخوانی (کتاب بزرگ الکلی های گمنام)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

کارگاه کتابخوانی سعید.سام شهریور 1400
کارگاه کتابخوانی سعید. نظریه پزشک
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، داستان بیل
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، راه حلی وجود دارد
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، مطالبی بیشتر در مورد الکلیسم
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، ما شکاکان به وجود یا عدم وجود خدا
کارگاه کتابخوانی سعید.سام شهریور 1400
کارگاه کتابخوانی سعید.سام شهریور 1400
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، چگونگی عملکرد قسمت چهارم
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، کابوس دکترباب
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، نظریه پزشک
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، چگونگی عملکرد قسمت اول
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، چگونگی عملکرد قسمت دوم
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، چگونگی عملکرد قسمت سوم
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، چگونگی عملکرد قسمت چهارم
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، چگونگی عملکرد قسمت پنجم
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، پرسش و پاسخ
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، خطاب به همسران
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، خانواده پس از آن
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، خطاب به کارفرمایان
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، چشم اندازی برای شما
کارگاه کتابخوانی سعید.سام، کابوس دکترباب
کارگاه کتابخوانی سعید.ساناخوشی روحانی