تجربه های موضوع دار الکلی های گمنام

فایل شماره: 591 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پتی از آمریکا با ۳۹ سال هوشیاری  مورخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
فایل شماره: 590 موضوع: تاریخچه AA . جلسه دوم انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : باب از آمریکا با چهل سال هوشیاری  مورخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
فایل شماره: 589 موضوع: تاریخچه AA . جلسه اول انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : باب از آمریکا با چهل سال هوشیاری  مورخ : شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
فایل شماره: 587 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جعفر از ایران مورخ : پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
فایل شماره: 586 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پگی از آمریکا با ۳۷ سال هوشیاری مورخ : دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
فایل شماره: 585 موضوع: تجربه، نیرو و امید انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : باب از آمریکا با ۴۰ سال هوشیاری مورخ : یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
فایل شماره: 584 موضوع: اهمیت تاریخ هوشیاری، راهنما و گروه خانگی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مریلین از آمریکا با ۵۱ سال هوشیاری مورخ :شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
فایل شماره: 583 موضوع: راهنما و رهجو انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : زرینا از ایران مورخ :جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
فایل شماره: 582 موضوع: چگونگی عملکرد انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سال از آمریکا با ۱۹ سال هوشیاری مورخ :پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
فایل شماره: 581 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الکس از آمریکا با ۱۸ سال هوشیاری مورخ :دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
فایل شماره: 580 موضوع: پذیرش انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شارون از آمریکا با ۳۹ سال هوشیاری مورخ :یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
فایل شماره: 577 موضوع: جاذبه، تولد دوازده سالگی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سرژ از آمریکا با ۱۲ سال هوشیاری مورخ  دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
فایل شماره: 576 موضوع: اراده شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان از آمریکا با ۲ سال هوشیاری مورخ  شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
فایل شماره: 575 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ناهید از ایران با ۱۴ سال هوشیاری مورخ  جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
فایل شماره: 574 موضوع:رهایی از وضعیت ناامید کننده ذهن و جسم انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تری از آمریکا با ۱۵ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
فایل شماره: 573 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید آلن از آمریکا با ۳۲ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
فایل شماره: 572 موضوع: تجربه ، نیرو و امید انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لولا از آمریکا با ۴۳ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
فایل شماره: 571 موضوع: انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : علی از تهران مورخ شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
فایل شماره: 570 موضوع: قدم شش و هفت انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سیدنی از آمریکا با ۳۹ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فایل شماره: 569 موضوع: حمایت انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرانسین از آمریکا با ۴۴ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
فایل شماره: 568 موضوع: تمایل انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایکی از آمریکا با ۲۰ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
فایل شماره: 567 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آریا از ایران با ۱۵ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
فایل شماره: 566 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جو از آمریکا با ۳۹ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳
فایل شماره: 565 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : راسل از آمریکا با ۴۱ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
فایل شماره: 564 موضوع: پذیرش انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جفری از آمریکا با ۳۵ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
فایل شماره: 563 موضوع: قدم ۲ انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان از آمریکا با ۳۹ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
فایل شماره: 562 موضوع: قدم ۳ انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : میکاییل از آمریکا با ۳۲ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
فایل شماره: 561 موضوع: راه حلی برای پاک ماندن  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مهدی از آمریکا با ۲۹ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
فایل شماره: 560 موضوع: قدم دو انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایک از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
فایل شماره: 559 موضوع: تجربه، نیرو و امید انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : صادق از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
فایل شماره: 558 موضوع: اتکا به نفس بیهوده باعث شکست است انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایا از آمریکا با ۳۴ سال هوشیاری  مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
فایل شماره: 557 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایک از آمریکا با ۱۵ سال هوشیاری  مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
فایل شماره: 556 موضوع: او پدر است و ما فرزندان او انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پدرام از کانادا با ۷ سال هوشیاری  مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵فایل شماره: 556 موضوع: او پدر است و ما فرزندان او انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پدرام از کانادا با ۷ سال هوشیاری  مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
فایل شماره: 555 موضوع: قدم یک انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام از آمریکا با ۱۹ سال هوشیاری  مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
فایل شماره: 554 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران :کریستوفر از آمریکا با ۳۶ سال هوشیاری  مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
فایل شماره: 553 موضوع: سپاسگزاری انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تونی از ایرلند با ۱۵ سال هوشیاری  مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
فایل شماره: 552 موضوع: تجربه شخصی  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فریدون از آمریکا با ۳۳ سال هوشیاری  مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
فایل شماره: 551 موضوع: تجربه شخصی  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حسن از ایران با ۱۳ سال هوشیاری  مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
فایل شماره: 550 موضوع: تجربه شخصی  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سیا از آمریکا با ۴۰ سال هوشیاری  مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
فایل شماره: 549 موضوع: تجربه شخصی  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پویان از آمریکا   مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
فایل شماره: 548 موضوع: تجربه شخصی  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سوزی از آمریکا با ۲۲ سال هوشیاری   مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
فایل شماره: 547 موضوع: هوشیاری عاطفی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اوچنا از آمریکا با ۸ سال هوشیاری   مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
فایل شماره: 546 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : میک از بلژیک با ۱۰ سال هوشیاری   مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
فایل شماره: 545 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : امیر مشتاق از ایران   مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
فایل شماره: 544 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مهدیه از ایران   مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
فایل شماره: 543 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کلی از آمریکا  با ۳۵ سال هوشیاری  مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
فایل شماره: 542 موضوع: سپاسگزاری انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایکل از ایرلند  با ۲۶ سال هوشیاری  مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
فایل شماره: 541 موضوع: AA در مغولستان انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دی‌جی از مغولستان  با ۱۷ سال هوشیاری  مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
فایل شماره: 540 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رضا از ایران  با ۲۰ سال هوشیاری  مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
فایل شماره: 539 موضوع: تسلیم و سپردن انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جکی از آمریکا  با ۱۳ سال هوشیاری  مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
فایل شماره: 538 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید از آمریکا  با ۳۷ سال هوشیاری  مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
فایل شماره: 537 موضوع: ابزارAA و دوازده قدم انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیم از آمریکا با ۴۶ سال هوشیاری  مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
فایل شماره: 536 موضوع: تسلیم انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پراگنیا از انگلستان با ۳۴ سال هوشیاری  مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
فایل شماره: 535 موضوع: شرایط روحانی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایکل از آمریکا با ۳۷ سال هوشیاری  مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷
فایل شماره: 534 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اد Edd از آمریکا با ۴۶ سال هوشیاری  مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
ایل شماره: 533 موضوع: شکرگزاری انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : باب از انگلستان  مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
فایل شماره: 532 موضوع: بی قدرتی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : چاک از آمریکا با ۳۴ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
فایل شماره: 531 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شارونه از پرتقال با ۲ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
فایل شماره: 530 موضوع: کارکردن با دیگران انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیم از آمریکا با ۱۸ سال هوشیاری مورخ پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
فایل شماره: 529 موضوع: تجربه شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جون از آمریکا با ۵۷ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
فایل شماره: 528 موضوع: لازم است بی‌باکانه به جستجویش برخیزیم  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لین از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
فایل شماره: 526 موضوع: الکلیسم و فلاکت  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کیان از آلمان مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
فایل شماره: 525 موضوع: برای هوشیاری و پاکی به هر مسافتی رفتن  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : میچ از آمریکا با ۲۵ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
فایل شماره: 524 موضوع: بهبودی شخصی، خدمت و‌سنت ‌ها   انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پیتر از انگلستان با ۳۶ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
فایل شماره: 523 موضوع: پذیرش ترس و ایمان   انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تاد از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
فایل شماره: 522 موضوع: تجربه شخصی   انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شان از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
فایل شماره: 521 موضوع: راه حلی وجود دارد   انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ریچارد از آمریکا با ۱۹ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
فایل شماره: 520 موضوع: قدم سه   انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تنزینگ از آلمان مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فایل شماره: 519 موضوع: قدم چهار و پنج    انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کوینسی از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
فایل شماره: 517 موضوع:     انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مهرداد از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
فایل شماره: 516 موضوع: وعده های الکلیهای گمنام     انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لس  از آمریکا با ۳۵ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
فایل شماره: 515 موضوع: مهار زبان و قلم   انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام از آمریکا با ۴۷ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
فایل شماره: 514 موضوع: نیروی برتری که روحانی است   انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استیو از انگلستان مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
فایل شماره: 513 موضوع: مثلث خدمت، اتحاد و بهبودی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام از آمریکا با ۱۲ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
فایل شماره: 512 موضوع: داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ادت از آمریکا با ۳۷ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
فایل شماره: 511 موضوع: وحدت ، بهبودی و خدمت  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : هنگ از آمریکا با ۱۲ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
فایل شماره: 510 موضوع: چرا من متفاوت و جدا نیستم انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کی شو از آمریکا با ۳۶ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
فایل شماره: 509 موضوع: تجربه ، نیرو و امید  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آرش از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
فایل شماره: 508 موضوع: تجربه ، نیرو و امید انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اوتز از ژوهانسبورگ با ۲۴ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹
فایل شماره: 507 موضوع: تغییر رفتار و کردار انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لیندا از آمریکا با ۴۵ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
فایل شماره: 506 موضوع : داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیوانا از ایتالیا با ۳۴ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
فایل شماره: 505 موضوع : داستان شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مری از آمریکا با ۳۷ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
فایل شماره: 504 موضوع : بهبودی شخصی انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : هاتف از ایتالیا با ۳ ماه هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
فایل شماره: 503 موضوع : تجربه ، نیرو و امید انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تیم M از انگلستان با ۳۳ سال هوشیاری مورخ پنج‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
فایل شماره: 502 موضوع : تجربه ، نیرو و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : برایان از آمریکا با ۳۵ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
فایل شماره: 501 موضوع : قدم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ناجینی از سوئد با ۲۳ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
فایل شماره: 500 موضوع : آزادی و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تیم از آمریکا  با ۳۸ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
فایل شماره: 499 موضوع : دوازده قدم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : هربرت K از آمریکا  با ۴۲ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۷
فایل شماره: 498 موضوع : کارکردن با دیگران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جت R از آمریکا  با ۷ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
فایل شماره: 497 موضوع : چرا رفتن به جلسه مهم و نرفتن به جلسه ناسالم است (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید از آمریکا با ۱۷ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
فایل شماره: 496 موضوع : اهمیت نظریه پزشک در کتاب (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : توماس  از سوئد با ۲۰ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
فایل شماره: 495 موضوع : اهمیت نظریه پزشک در کتاب (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایکل از آمریکا  با یکسال هوشیاری(لغزش بعد از ۱۹سال) مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
فایل شماره: 494 موضوع : هوشیاری عاطفی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پاتریک از آمریکا  با ۴۰ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹
فایل شماره: 493 موضوع : نور و تابش روحانیت   (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لوییس از آمریکا  با ۴۲ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
فایل شماره: 492 موضوع : زمانی برای سکوت   (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نیل از آمریکا  با ۲۴ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
فایل شماره: 490 موضوع : تغییر نگاه به نیروی برتر در دوران بهبودی     (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مهدی از ایران با ۱۹ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
فایل شماره: 489 موضوع : داستان شخصی    (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیمز از آمریکا  با ۵ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
فایل شماره: 488 موضوع : صداقت ، تمایل و روشن بینی    (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جنیفر.w از آمریکا با ۴۵ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
فایل شماره: 487 موضوع : نیرو و اتحاد حاصل از بهبودی    (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : گای P از آمریکا با ۴۳ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
فایل شماره: 486 موضوع : مثمر ثمر بودن    (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سارا از اتریش با ۵ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
فایل شماره: 483 موضوع : تجربه ، نیرو و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مکنزی از آمریکا با ۷ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
فایل شماره: 482 موضوع : قدر خود را بیشتر بدان (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دانا از آمریکا با۳۵ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
فایل شماره: 481 موضوع : اهمیت قدم ها و بهبودی در زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : گلی از ایران با ۸ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
فایل شماره: 480 موضوع : بازگشت به اصول اولیه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام از آمریکا با ۲۰ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
فایل شماره: 479 موضوع : تجربه دوازده قدم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نیل از آمریکا با ۷ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
فایل شماره: 478 موضوع : تمایل  (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اد Ed از آمریکا با ۳۵ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
فایل شماره: 477 موضوع : رهایی از اسارت نفس (قدم سه)   (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جف از آمریکا با ۴۱ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
فایل شماره: 476 موضوع : تاثیر برنامه در زندگی من  (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : محمدمهدی از ایران با ۲ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
فایل شماره: 475 موضوع : نگرش سپاسگزاری   (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ست از آمریکا با ۲ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
فایل شماره: 474 موضوع : امید و سپاسگزاری   (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیمز از آمریکا با ۱۰ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
فایل شماره: 507 موضوع: تغییر رفتار و کردار انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لیندا از آمریکا با ۴۵ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶