تجربه موضوع دار

فایل شماره: 473 موضوع : هدیه تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اندی از آمریکا با ۱۸ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۱۶
فایل شماره: 472 موضوع : خروج از انزوا و ورود به آزادی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : Eva اوا از آمریکا با ۵ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
فایل شماره: 470 موضوع : پذیرش کمک روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : گریگوری از انگلستان با ۲۷ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
فایل شماره: 469 موضوع : حالت بی طرفی نسبت به الکل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بث از آمریکا  با ۶ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
فایل شماره: 468 موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سارا از آمریکا  با ۲ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
فایل شماره: 467 موضوع : تجربه ، نیرو و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : افشین از آمریکا  با ۲ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
فایل شماره: 466 موضوع :پذیرش و باور   (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سیمون از انگلستان با ۲ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
فایل شماره: 465 موضوع : وعده رهایی  (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اولیس از آمریکا  با ۳۶ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
فایل شماره: 464 موضوع : تجربه ، نیرو و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استن از آمریکا  با ۳۶ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه  ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
فایل شماره: 463 موضوع : قدم دوازده ، در خدمت بودن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : راب از آمریکا  با ۳۲ سال هوشیاری مورخ دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
فایل شماره: 462 موضوع : از هیچ کوششی فروگزاری نکردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید از آمریکا  با ۲ سال هوشیاری مورخ یکشنبه  ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
فایل شماره: 461 موضوع : داستان شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پنی از آمریکا  با ۴۶ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
فایل شماره: 458 موضوع : شکرگزاری برای AA (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جری از آمریکا  با ۳۰ سال هوشیاری مورخ دوشنبه  ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
فایل شماره: 457 موضوع : پیام‌رسانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جو.M از آمریکا با ۳۶ سال هوشیاری مورخ یکشنبه  ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
فایل شماره: 456 موضوع : بهبودی روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رابرت از انگلستان با ۳۸ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
فایل شماره: 455 موضوع : داستان شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیانا از آمریکا با ۳۸ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
فایل شماره: 454 موضوع : تواضع و فروتنی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سرژ از آمریکا  با ۱۱ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۵
فایل شماره: 453 موضوع : داستان شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : برایان .D از آمریکا با 38 سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۴
فایل شماره: 452 موضوع : راه حلی وجود دارد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کارا از انگلستان با ۱۴ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
فایل شماره: 451 موضوع : سپاسگزاری به خاطر لطفش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کارول‌ . i از آمریکا با ۳ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
فایل شماره: 450 موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جوزف .D از آمریکا با ۲۳ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
فایل شماره: 449 موضوع : تجربه، نیرو و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کارول.L از آمریکا با ۳۵ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
فایل شماره: 447 موضوع : قدم یک ، دو و سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام .W از آمریکا با ۴۷ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
فایل شماره: 446 موضوع : قدرشناسی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سعید.س از آمریکا با ۳۶ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
فایل شماره: 445 موضوع : داستان شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اسکات از آمریکا با ۳۹ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
فایل شماره: 444 موضوع : شهامت تغییر چیزهایی که می توانیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران :آمبر از انگلستان با ۱۲ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۳۱
فایل شماره: 443 موضوع : چگونه بودیم و چه شد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : هما از آمریکا با ۳۰ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۳۰
فایل شماره: 442 موضوع : تغییر شخصیت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : علی از ترکیه با ۲۱ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲٫۰۲,۲۹
فایل شماره: 441 موضوع : (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جو از امریکا با ۳۷ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۲۸
فایل شماره: 440 موضوع : نیروی امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آرنولد از آمریکا با ۳۶ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۲۵
فایل شماره: 439 موضوع : تغییر شخصیت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حسن از ایران با ۱۵ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۲۴
فایل شماره: 438 موضوع : راهی که ما پیموده ایم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رایان از انگلستان با ۱۷ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۲۳
فایل شماره: 437 موضوع : تاثیر دوازده قدم در زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : زرتشت از ایران با ۲ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲٫۰۲,۲۲
فایل شماره: 436 موضوع : هوشیاری عاطفی حیاتی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایکل از آمریکا با ۱۴ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۲۱
فایل شماره: 435 موضوع : تغییر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : چلسی از آمریکا با ۱۰ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۱۸
فایل شماره: 434 موضوع : لذت زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : هاروی از آمریکا با ۴۰ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۱۷
فایل شماره: 433 موضوع : سفر هوشیاری با تاکید بر قدم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لسلی از آمریکا با ۳۱ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۱۶
فایل شماره: 432 موضوع : دوازده قدم در زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرهاد از ایران با ۱۵ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲٫۰۲,۱۵
فایل شماره: 431 موضوع :تجربه ، نیرو و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیپ  از آمریکا با ۵ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۱۱
فایل شماره: 430 موضوع : تاثیر قدم چهار در زندگی شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرزین از ایران با ۲۳ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲٫۰۲,۰۸
فایل شماره: 429 موضوع : هوشیاری عاطفی و اقدام و عمل برای حفظ آن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آیزا از آمریکا با ۴ سال هوشیاری  مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۰۷
فایل شماره: 428 موضوع : خشم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مت  از آمریکا با ۲۲ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۰۴
فایل شماره: 427 موضوع : محبت کردن یک الکلی به الکلی دیگر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نیک  از آمریکا  با ۲۲ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۰۲
فایل شماره: 426 موضوع : محبت کردن یک الکلی به الکلی دیگر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نیک از آمریکا  با ۲۲ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۳۱
فایل شماره: 425 موضوع : امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان از آمریکا  با ۲۰ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۸
فایل شماره: 424 موضوع : تسلیم و رهایی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مهران از ایران با ۲۱ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۳
فایل شماره: 423 موضوع : قدم ده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران :  اکبر از ایران با ۲۰ سال هوشیاری مورخ جمعه  ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۲
فایل شماره: 422 موضوع : از شکست نیرو به دست می آید.  (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ریچارد از انگلستان  مورخ پنجشنبه  ۱۴۰۲٫۰۱،۲۴
فایل شماره: 421 موضوع : بیداری روحانی  (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : برد از آمریکا با ۱۴ سال هوشیاری مورخ دوشنبه  ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۰
فایل شماره: 420 موضوع : جاذبه ، تولد ، قدم یک و دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کوروش از ایران با ۸ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۹ط
فایل شماره: 419 موضوع : چرا تو خود مفهوم خدا را انتخاب نمی کنی ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کریستی از اسکاتلند با ۲۱ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۹
فایل شماره: 418 موضوع : بهبودی شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : عباس از ایران با ۵ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۸
فایل شماره: 417 موضوع : برنامه و‌بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیم از آمریکا با ۱۷ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۷
فایل شماره: 416 موضوع : فروتنی و آموزش پذیر ماندن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سارا از کانادا مورخ شنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۲
فایل شماره: 415 موضوع : چگونگی عملکرد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ثمین از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۱
فایل شماره: 414 موضوع : قدرت برتر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : Dave با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۱۰
فایل شماره: 413 موضوع : ترس (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ارمغان با ۹ سال هوشیاری از ایران مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۸
فایل شماره: 412 موضوع :فروتنی و آموزش پذیر ماندن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جانین با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۷
فایل شماره: 411 موضوع :فروتنی و آموزش پذیر ماندن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تریسی‌ با ۸ سال هوشیاری از آمریکا( لغزش بعد از ۲۵ سال)  مورخ شنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۵
فایل شماره: 410 موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای هکتور با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۳
فایل شماره: 409 موضوع : بی قدرتی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فریبرز از انگلستان مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۱
فایل شماره: 408 موضوع : روحانیت و‌بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تد با ۱۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹
فایل شماره: 407 موضوع : اهمیت خدمت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایک با ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۷
فایل شماره: 406 موضوع : تجربه کارکرد دوازده قدم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مسعود با ۱۰ سال هوشیاری از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۶
فایل شماره: 405 موضوع : خودخواهی و خودمحوری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : dell با ۴ سال هوشیاری از انگلستان مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۵
فایل شماره: 403 موضوع : بیداری روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایک با ۱۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۲
فایل شماره: 402 موضوع : کار ما از درون شروع می‌شود (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بتسی با ۴۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۰
فایل شماره: 401 موضوع : خانواده و فردالکلی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دنس با ۱۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۸
فایل شماره: 400 موضوع : قصاص قبل از جنایت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ریچارد با ۲۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۵
فایل شماره: 399 موضوع : وعده‌های برنامه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام با ۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳
فایل شماره: 398 موضوع : اتکا به اراده خداوند یااتکا به اراده خود (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کلر با ۴۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۱
فایل شماره: 397 موضوع : یک الکلی همیشه یک الکلی باقی می‌ماند (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جسی با ۵ سال هوشیاری از آمریکا (لغزش در ۳۰ سالگی) مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۸
فایل شماره: 396 موضوع : فائق امدن بر سختی‌های زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فیل با ۲۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۶
فایل شماره: 395 موضوع : امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جورج با ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۴
فایل شماره: 394 موضوع : قدم چهارم( تراز رنجش) (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مصطفی با ۱۴ سال هوشیاری از ایران مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۲
فایل شماره: 393 موضوع : هوشیاری عاطفی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای aron با ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۰۱
فایل شماره:392 موضوع : صفحات ۸۶ تا ۸۸ کتاب و عملکرد روزانه من (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان با ۳۱ سال  هوشیاری از آمریکا   مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۸
فایل شماره:391 موضوع : نیروی برتر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرهاد.س با ۳۶ سال  هوشیاری از آمریکا   مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۷
فایل شماره:390 موضوع : هوشیار ماندن و جلوگیری از لغزش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شارلوت با ۳۳ سال  هوشیاری از آمریکا   مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۶
فایل شماره:389 موضوع : نیروی برتر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تریستیان با ۵ سال هوشیاری از فرانسه  مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۴
فایل شماره:388 موضوع : اهمیت خانه تکانی که ما هوشیار بمانیم و لغزش نکنیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کریس با ۱۶ ماه هوشیاری از آمریکا   مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۲
فایل شماره:387 موضوع : اراده‌ی شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیم با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۰
فایل شماره: سیصدو هشتادوشش موضوع: امید و تغییر  (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان M با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۷
فایل شماره: سیصدو هشتادو پنج موضوع: اول هوشیاری   (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تکساز با ۳۲ سال هوشیاری از آلمان مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۵
فایل شماره: سیصدو هشتادو چهار موضوع: تاثیر دوازده قدم در زندگی   (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مهسا با ۴ سال هوشیاری از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۴
فایل شماره: سیصدو هشتادو سه موضوع : قدرت برنامه الکلیهای گمنام  (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : وندی با ۴۲ سال هوشیاری از آمریکا  مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۳
فایل شماره: سیصدو هشتادو دو موضوع : قدم یک  (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : هیلاری با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا  مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۰
فایل شماره: سیصدو هشتادو یک موضوع : قدم دو و معنی دیوانگی و سلامت عقل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نیک با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا  مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۸
فایل شماره: سیصدو هشتاد موضوع : بخشش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بروس با ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا  مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۷
فایل شماره: سیصدو هفتادو نه موضوع : تحمل و بردباری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جوآن با ۴۵ سال هوشیاری از آمریکا  مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۶
فایل شماره: سیصدو هفتادو هشت موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بنجامین با ۵ سال هوشیاری از لندن  مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۳
فایل شماره: سیصدو هفتادو هفت موضوع : چگونه از من مراقبت شده است ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مارشا با۴۰ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۱
فایل شماره: سیصدو هفتادو پنج موضوع : تمایل و عملکرد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پم با ۲۶ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۹
فایل شماره: سیصدو هفتادو شش موضوع : اهمیت تمرین اصول روحانی به کمک نیروی برتر در زندگی روزانه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آدایربا ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۱۰٫۳۰
فایل شماره: سیصدو هفتادو پنج موضوع : تمایل و عملکرد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پم با ۲۶ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۹
فایل شماره: سیصدو هفتادو چهار موضوع : عشق و‌خدمت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جو با ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۶
فایل شماره: سیصدو هفتادو سه موضوع :شهامتی که به هر اقدامی دست بزنیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جولی با ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۴
فایل شماره: سیصدو هفتادو دو موضوع : بپذیر و آرامش را تجربه کن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حسن با ۲۰ سال هوشیاری از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۳
فایل شماره: سیصدو هفتادو یک موضوع : آموزش پذیر ماندن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جین با ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۲
فایل شماره: سیصدو هفتاد موضوع : چالش پذیرش الکلیسم من (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مارتی با ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ سه شنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۲۰
فایل شماره: سیصد و شصت‌و نه موضوع : بیداری روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پژمان با ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۹
فایل شماره: سیصد و شصت‌و هفت موضوع : تجربه بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : منصور با ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۶
فایل شماره: سیصد و شصت‌و‌شش موضوع : چالش من در شناختن خدا یا نیروی برتر آنگونه که اورا درک می‌کنم . (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الن با ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۵
فایل شماره: سیصد و شصت و پنج موضوع : خدمت و شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۳
فایل شماره: سیصد و شصت وچهار موضوع : چگونه متوجه خواست خداوند می شویم ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید با ۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۱۲
فایل شماره: سیصد و شصت و دو موضوع : چگونه تسلیم شدم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آزاده با ۱۶ سال هوشیاری از ایران مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۹
فایل شماره: سیصد و شصت و یک موضوع : جاذبه ( تولد یازده سالگی) (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سرژ با ۱۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۵
فایل شماره: سیصد و شصت موضوع : هوشیاری در تعطیلات (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۴
فایل شماره: سیصد و پنجاه‌ و نه موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۳
فایل شماره: سیصد و شصت موضوع : هوشیاری در تعطیلات (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۴
فایل شماره: سیصد و پنجاه‌ و شش موضوع : پذیرش زندگی در تمام شرایط (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کتلین با ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۷
فایل شماره: سیصد و پنجاه‌ و چهار موضوع : نفس خودپرست (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرشاد با ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۵
فایل شماره: سیصد و پنجاه‌ و سه موضوع : دعا و مراقبه هر روز صبح (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ریچارد با ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۴
فایل شماره: سیصد و پنجاه و دو موضوع : رهایی از اسارت نفس (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایکل با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۰
فایل شماره: سیصد و پنجاه و یک موضوع : ما می توانیم زودتر در برابر مصرف تسلیم شویم و کف بالاتری داشته باشیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مارک با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۹
فایل شماره: سیصد و پنجاه موضوع : سفر بهبودی من (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کوروش با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۸
فایل شماره: سیصدو چهل‌و‌ نه موضوع : یاد گرفتیم چگونه کمک و یاری دیگران را بپذیریم. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کیم با ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۷
فایل شماره: سیصدو چهل‌و‌ هشت موضوع : آزادی از اسارت نفس (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رینولدز با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۳
فایل شماره: سیصدو چهل‌و‌ هفت موضوع : خدمت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پاملا با ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۰
فایل شماره: سیصدو چهل‌و‌ شش موضوع : بینش حل و فصل موقعیت هایی که قبلاً گیج متن می کردند را پیدا خواهیم کرد . (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کارا با ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۵
فایل شماره: سیصدو چهل‌و‌ پنج موضوع : قابل آموزش باقی ماندن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تری با ۱ سال هوشیاری از آمریکا(لغزش بعد از ۲۸ سال) مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۳
فایل شماره: سیصدو چهل‌و‌چهار موضوع : چگونه برنامه به‌من‌کمک‌‌ می کند تا امید را روزانه پرورش دهم . (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نونا با ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۹
فایل شماره: سیصدو چهل و سه موضوع : تمایل به آموزش پذیر ماندن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ایان‌ با ۴۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۸
فایل شماره: سیصدو چهل و دو موضوع : رمز ما عشق و تحمل نسبت به دیگران است . (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرهاد با سال هوشیاری از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۷
فایل شماره: سیصدو چهل و یک موضوع : وعده ها (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الن با ۲۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۶
فایل شماره: سیصدو چهل موضوع : حفظ نگرش سپاسگزاری با وجود اتفاقاتی که می افتد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مری با ۱۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۲
فایل شماره: سیصدو سی‌و نه موضوع : آرزوی تازه یافته (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جودی با ۴۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۱
فایل شماره: سیصدو سی‌و هشت موضوع : اصول روحانی حلال تمام مشکلات من است (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حمیدرضا با ۱۵ سال هوشیاری از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۰
فایل شماره: سیصدو سی‌و هفت موضوع : پذیرش ، رها کردن و دانستن اینکه چه زمانی باید سکوت کرد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : هایدی با ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۹
فایل شماره: سیصدو سی‌و شش موضوع : لغزش پس از ۱۴ سال (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کلر با ۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۵
فایل شماره: سیصدو سی‌و پنج موضوع : از تاریکی به روشنی رسیدیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لیندا با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۴
فایل شماره: سیصدو سی‌و چهار موضوع : به عقیده ما تمام گرفتاری های ما اساسا ساخته دست خود ماست . (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رضا با ۱۰ سال هوشیاری از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۳
فایل شماره: سیصدو سی‌و سه موضوع : کار درست را انجام بدهیم ، برای مثال در لحظه بمانیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اورا با ۱۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۲
فایل شماره: سیصدو سی‌و دو موضوع : رنجش بسیار خطرناک و به نظر ما کشنده است. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : محسن با ۱۷ سال هوشیاری از ایران مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۱
فایل شماره: سیصدو سی و یک موضوع : صبر و بردباری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الن با ۱۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۸
فایل شماره: سیصدو سی موضوع : حس آزادی جدید در زندگی ام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مرجان با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۷
فایل شماره: سیصدو بیست‌ و نه موضوع : پذیرش معنایش تایید کردن نیست. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مارسل با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۶
فایل شماره: سیصدو بیست‌و هشت موضوع : نگذارید زندگی که از انجمن به دست آورده است مانع برنامه AA بشود (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جاسلین‌ با ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۵
فایل شماره: سیصدو بیست‌و هفت موضوع : قدم یک و دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مصطفی با ۱۳ سال هوشیاری از ایران مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۳
فایل شماره: سیصدو بیست‌و شش موضوع : تاثیر قدم ها در زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مجید با ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۲
فایل شماره: سیصدو بیست‌و پنج موضوع : خودبینی تحلیل خواهد رفت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : میردولا با ۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۱
فایل شماره: سیصدو بیست‌و چهار موضوع : من حق تجربه خاصی ندارم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سوزان با ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۳۰
فایل شماره: سیصدو بیست‌و سه موضوع : من هوشیار نشدم که یک فرد معنوی باشم ، هوشیار شدم که فرد مفیدی باشم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شارون با ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۹
فایل شماره: سیصدو بیست‌و دو موضوع : یک روز در یک زمان (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ایدن با ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۸
فایل شماره: سیصدو بیست‌ویک موضوع : AA و ابزار اساسی ما (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پیتر با ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۴
فایل شماره: سیصدو بیست موضوع : صفحات ۸۶ الی ۸۸(قدم یازده) (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مگان با ۱۹ سال هوشیاری از استرالیا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۳
ایل شماره: سیصدو نوزده موضوع : چگونه یاد گرفتم که تغییر کنم . (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دنیل با ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۲
فایل شماره: سیصدو هجده موضوع : پذیرش پاسخ تمام مشکلات من است. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پال اس با ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۲۱
فایل شماره: سیصدو هفده موضوع : قدم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کارن با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۷
فایل شماره: سیصدو شانزده موضوع : غلبه بر موانع هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استرود با ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۶
فایل شماره: سیصدو پانزده موضوع : AA من را با درک جدیدی از آزادی شخصی آشنا کرد. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آن با ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۵
فایل شماره: سیصدو چهارده موضوع : تکامل نیروی برتر من (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مری سی با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۴
فایل شماره: سیصدو سیزده موضوع : خوشبختی هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سرژ با ۱۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۲
فایل شماره: سیصدو دوازده موضوع : قدرتی بیشتر از نیروی انسانی می‌تواند باعث تغییر شود. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید با ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۰
فایل شماره: سیصدو یازده موضوع : به خداوند اعتماد کنید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نادیا با ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۹
فایل شماره: سیصدو ده موضوع : لحظه را تجربه کن ، خداوند زمان درست را آشکار خواهد کرد. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رائول با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۸
فایل شماره: سیصدو نه موضوع : عشق بی قید و شرط بین راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایکل با ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۷
فایل شماره: سیصد و هشت موضوع : تجربه شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : صدی با ۱۳ سال هوشیاری از ایران مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۴
فایل شماره: سیصدو هفت موضوع : ما راه حل را اینجا داریم اگر بخواهیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الکا با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۳
فایل شماره: سیصدو شش موضوع : یادبگیر به گوش دادن و گوش بده که یاد بگیری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کن جی با ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۲
فایل شماره: سیصدو پنج موضوع : ما یک گروه عبوس‌ نیستیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جنیفر با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۱
فایل شماره: سیصدو چهار موضوع : یافتن راه حل ها ، آنها اینجا هستند (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مری با ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۶
فایل شماره: سیصدو سه موضوع : مفیدترین تغییر شما در درک قدم سوم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : امی با ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۴
فایل شماره: سیصدو دو موضوع : تفاوت بین کارکردن قدم‌ها و کار نکردن آنها (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : گریگوری با ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۰
فایل شماره: سیصدویک موضوع : ما باید آموزش پذیر بمانیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نونا D با ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۹
فایل شماره: سیصد موضوع : مایلم به هر اقدامی دست بزنم تا هوشیار بمانم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شان‌ S با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۸
فایل شماره: دویست‌‌و نودو‌نه موضوع : قدم هفت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تامی با ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۷
فایل شماره: دویست‌‌و نودو هشت موضوع : قدم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پاول با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۳
فایل شماره: دویست‌‌و نودو هفت موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رایان با ۱۶ سال هوشیاری از انگلستان مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۲
فایل شماره: دویست‌‌و نودو‌شش موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام با ۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۱
فایل شماره: دویست‌‌و نودو‌ پنج موضوع : راه‌حل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : AL_M با ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۰
فایل شماره: دویست‌‌و نودو‌ چهار موضوع : تجربه و نیرو و امید چه شد و اکنون چگونه است ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کارلا‌ S با ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۷
فایل شماره: دویست‌‌و نودو‌سه موضوع : تجربه من با قدم شش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان B با ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۶
فایل شماره: دویست‌‌و نودو دو موضوع : خدمت کردن به دیگران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ادی k با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۵
فایل شماره: دویست‌‌و نودو یک موضوع : مسیر معنوی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رابرت با ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۳
فایل شماره: دویست‌‌و نود موضوع : تجربه ، نیرو و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : براندون با ۲۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۳۱
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد‌و‌ نه موضوع : سپاسگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آن P با ۱۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۳۰
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد‌و‌ هشت موضوع : دعای صبح (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ماری J با ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۹
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد‌و‌ هفت موضوع : حق شناسی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : چاک بی با ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۸
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد‌و‌ شش موضوع : رها کن و به خدا توکل کن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم T.J با ۱۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۷
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد‌و‌ پنج موضوع : حضور داشتم در زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پاول Vبا ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۳
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد‌و‌ چهار موضوع :شجاعت پذیرش و تشخیص (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دیوید با ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۲
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد‌و‌سه موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دایان F با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۱
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد و دو موضوع : جاذبه ، تولد بیست سالگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : علی .ن. با ۲۰ سال هوشیاری از ترکیه مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۲۰
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد و یک موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیمی F با ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۶
فایل شماره: دویست‌‌و هشتاد موضوع : رهجو و قدم ۱۲ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کاترین با ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۵
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد‌‌و نه موضوع : هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مری C با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۴
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد‌‌و هشت موضوع : به بازگشت به جلسات ادامه بدهید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بیل H با ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۳
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد‌‌و هفت موضوع : به نقطه تغییر رسیدیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کلر c با ۴۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۸
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد‌‌و‌شش موضوع : یک روز در یک زمان (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الیزابت با ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۷
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد‌‌و‌پنج موضوع : پنجه‌های الکلیسم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جودی s با ۴۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۶
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد‌ و چهار موضوع : هوشیار زیستن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لاری s با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۱
فایل شماره: جلسه صبح تهران ای ای موضوع : تجربه شخصی به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرهاد .ه. از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۴٫۳۱
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد‌ و سه موضوع : پذیرش آنچه که نمی توانم تغییر دهم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جفری N با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۴٫۳۱
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد‌و‌دو موضوع : ناتوانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایک P با ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۳۰
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد و یک موضوع : سنت سوم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مگی‌ ال با ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۶
فایل شماره: دویست‌‌و هفتاد موضوع : چالش‌های زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مارسل A با ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۵
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و نه موضوع : ما استفاده نمی‌کنیم و به جلسات می رویم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بیلی V با ۴۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۴
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و هشت موضوع : پذیرش آنچه که نمی توانم تغییر دهم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آن N با ۴۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۳
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و هفت موضوع : استقامت در هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایکل I با۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۹
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و شش موضوع : هدیه‌های الکلیسم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : روهدا F با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۸
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و پنج موضوع : رشد مداوم در هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جین G با ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۷
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و چهار موضوع : به راه حل اعتماد کنید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کوین B با ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۶
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و سه موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بابی k با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۲
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و دو موضوع : خانواده و هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تیم سی با ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۱
فایل شماره: دویست‌‌و شصت و یک موضوع : تنظیم کردن اراده من با اراده خدا (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام y با ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۰
فایل شماره: دویست‌‌و شصت موضوع : خداوند آنگونه که او را درک کردیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کارل اس با ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۹
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و نه موضوع : قدم چهار (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جاش آر با ۱۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۵
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و هشت موضوع : قدم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استیون ب با ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۴
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و هفت موضوع : قدم دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : brad R با ۱۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۳
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و شش موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آن ال با ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۲
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و پنج موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آن f با ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۹
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و چهار موضوع : مسئولیت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شرل م با ۴۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۸
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و سه موضوع : پذیرش زندگی با همان شرایط که هست (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مری سی با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۷
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و شش موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آن ال با ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۲
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه موضوع : شکر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کتلین اس با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۱
فایل شماره: دویست‌‌و‌چهل‌و نه موضوع : لغزش و هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کیم ک با ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۰
فایل شماره: دویست‌‌و‌چهل‌و هشت موضوع : یک روز به یک روز و پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایک ک با ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۹
فایل شماره: دویست‌‌و‌چهل‌و هفت موضوع : اتصالات/ارتباطات (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان با ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۵
فایل شماره: دویست‌‌و‌چهل‌و‌شش موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لالی با ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۴
فایل شماره: دویست‌‌و‌چهل‌و‌پنج موضوع : افکار متعفن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دانیال د با ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۳
فایل شماره: ….. موضوع : کتابخوانی همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای سعید س از آمریکا مورخ جمعه(صبح) ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۳
فایل شماره: دویست‌ و چهل و‌چهار موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم شری س با ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۹
فایل شماره: دویست‌ و چهل و سه موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۸
فایل شماره: دویست‌ و چهل و دو موضوع : نقص‌های شخصیتی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم لین با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۷
فایل شماره: دویست‌ و چهل و یک موضوع : مراقبه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان ف با ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۶
فایل شماره: دویست‌ و چهل موضوع : تجربه شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ابوالفضل با ۷ سال هوشیاری از ایران مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۳
فایل شماره: ۶ موضوع : سنت ششم به همراه پرسش و پاسخ انجمن الکلیهای گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۰
فایل شماره: دویست و سی‌و‌ نه موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لیندا با ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۱
فایل شماره: دویست و سی‌و‌ هشت موضوع : راه حل ها (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پیتر با ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۳۱
فایل شماره: دویست و سی‌و‌ هفت موضوع : لذت هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : راب ک با ۳۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۲٫۳۰
فایل شماره: دویست و سی‌و‌شش موضوع : جاذبه ، تولد پانزده سالگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مت با ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۹
فایل شماره: دویست و سی‌و‌ پنج موضوع : خدمت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اندی با ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۵
فایل شماره: دویست و سی‌و‌ چهار موضوع : هوشیاری روحی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : رابین با ۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۴
فایل شماره: دویست و سی‌و‌ سه موضوع : پاکی یا بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مهدی ک با ۷ سال هوشیاری از ایران مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۳
فایل شماره: دویست و سی‌و‌ دو موضوع : طرحی برای زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نیل با ۱۷ ماه هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۲
فایل شماره: دویست و سی‌و‌یک موضوع : پیدا‌کردن آرامش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مارک ف با ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۸
فایل شماره: دویست و سی موضوع : پیشرفت نه کمال (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۷
فایل شماره: دویست و بیست و نه موضوع : اصول برنامه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارا B با ۱۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۶
فایل شماره: دویست و بیست و هشت موضوع : خشم تهدیدی برای هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایکل با ۵۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۵
فایل شماره: دویست و بیست و هفت موضوع : اعتماد نه اعتراض (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ران R با ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۴
فایل شماره: دویست و بیست و شش موضوع : تجربه شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای حسن با ۱۴ سال هوشیاری از ایران مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۱
فایل شماره: دویست و بیست و پنج موضوع : راهنمایی و خدمت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ریک w با ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۰
فایل شماره: دویست و بیست و چهار موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای استیو با ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۹
فایل شماره: دویست و بیست و سه موضوع : بخشش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کلر D با ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۸
فایل شماره: دویست و بیست و دو موضوع : برنامه برای من چگونه کار می‌کند؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کلر H با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۷
فایل شماره: دویست و بیست ویک موضوع : چگونه بود؟ چه اتفاقی افتاد و الان چگونه است ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کریگ با ۹ سال هوشیاری از دبی مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۴
فایل شماره: دویست و بیست موضوع : سپاسگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ریچارد با ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۳
فایل شماره: دویست و نوزده موضوع : رابطه با خانواده بعد از هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مارسر با ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۲
فایل شماره: دویست و هجده موضوع : پذیرش برای بخشیدن _ قدم چهار (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران ها: شنل با ۲ سال هوشیاری از انگلستان(پذیرش برای بخشیدن) امیر با چهارده سال هوشیاری از ایران (قدم چهار) مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۱
فایل شماره: دویست و هفده موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیمی با ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۳۱
فایل شماره: دویست و شانزده موضوع : تمایل و عمل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شهداد با ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۹
فایل شماره: دویست و پانزده موضوع : چگونگی عملکرد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اندی با ۱۵ سال هوشیاری از دبی مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۸
فایل شماره: دویست و چهارده موضوع : تجربه شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ریچل با ۱۴ سال هوشیاری از دبی مورخ شنبه
فایل شماره: دویست و سیزده موضوع : تجربه شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : علی با ۲۰ سال هوشیاری از کشور ترکیه مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۶
فایل شماره: دویست و دوازده موضوع : کمبود قدرت مشکل اصلی ما بود (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حمید با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۱
فایل شماره: دویست و یازده موضوع : قدم ده و یازده در زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : شلی با ۳۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۰
فایل شماره: دویست و ده موضوع : نیروی برتر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دان بی با ۳۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۹
فایل شماره: دویست و نه موضوع : آرامش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای کونرات با ۲۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۸
فایل شماره: دویست و هشت موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دان با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه۱۴۰۱٫۰۱٫۱۵
فایل شماره: دویست و هفت موضوع : چرا اینجا هستیم و چه کارهایی باید انجام بدهیم ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پیت با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۲
فایل شماره: دویست و شش موضوع : راهنما و‌رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کاترین با ۴۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۱
فایل شماره: دویست و چهار موضوع : از چه چیزی سپاسگزار هستیم ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : اد با ۱۳ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ شنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۶
فایل شماره: دویست و سه موضوع : این وعده ها برای ما اتفاق می افتد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : پیتر با ۳۹ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ جمعه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۵
فایل شماره: دویست و دو موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دبرا با ۳۵ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۴
فایل شماره: دویست و یک موضوع : یادمان باشد دفعه آخری که مشروب خوردیم ( هوشیار زیستن) (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : دنیز با ۳۴ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۳
فایل شماره: دویست موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الیزابت با ۳۸ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۱
فایل شماره: صد و نود و نه موضوع : قدم یازده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جی با ۳۳ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۹
فایل شماره: صد و نود و هشت موضوع : جاذبه ، تولد سی سالگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : علی با ۳۰ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۸
فایل شماره: صد و نود و هفت موضوع : اتکا به خداوند به جای اتکا به خود (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : even با ۱۰ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۷
فایل شماره: صد و نود و شش موضوع : رنجش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جاستین با ۱۵ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۶
فایل شماره: صد و نود و پنج موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیمی با ۳۶ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۵
فایل شماره: صد و نود و چهار موضوع : تجربه شخصی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : نازی با ۵ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴
فایل شماره: صد و نود و سه موضوع : خدمت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استیو با ۳۵ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳
فایل شماره: صد و نود و دو موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تدی با ۱۷ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲
فایل شماره: صد و نود و یک موضوع : هدف اصلی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : داگ با ۱۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۱
فایل شماره: صد و نود موضوع : بدون قدرت بودن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بیل با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۹
فایل شماره: صد و هشتاد و نه موضوع : بهبودی شما در چه مرحله ای است ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیم با ۲۸ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۸
فایل شماره: صد و هشتاد و هشت موضوع : بلوغ فکری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : علیرضا با ۱۵ سال هوشیاری از کشور ایران مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۶
فایل شماره: صد و هشتاد و هفت موضوع : تمایل برای تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کرتیس با ۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵
فایل شماره: صد و هشتاد و شش موضوع : دوازده قدم چیست ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : باب با ۱۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۴
فایل شماره: صد و هشتاد و پنج موضوع : رحمت خداوند شامل حالمان خواهد شد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جیمز با ۴۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۲
فایل شماره: صد و هشتاد و چهار موضوع : اراده خداوند و رها کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : روزمری با ۴۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۰
فایل شماره: صد و هشتاد و سه موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کارولاین با ۵۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۹
فایل شماره: صد و هشتاد و دو موضوع : چگونه خداوند را با دوازده قدم می توانیم به زندگیمان بیاوریم ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایک با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۸
فایل شماره: صد و هشتاد و یک موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۷
فایل شماره: صد و هشتاد موضوع : ما برای بهبودی تمایل داریم هم راهی را بپیماییم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارول با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۵
فایل شماره: صد و هفتاد‌و نه موضوع : خدمت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای کودی با ۱۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲
ایل شماره: صد و هفتاد‌و‌هشت موضوع : ما مایل نبودیم اقرار کنیم الکلی واقعی هستیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جف با ۳۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۱
فایل شماره: صد و هفتاد‌و‌هفت موضوع : قدم ۲ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دنیل با ۱۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۳۰
فایل شماره: صد و هفتاد و شش موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ریچ با ۳۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۸
فایل شماره: صد‌‌و هفتاد و پنج موضوع : تحت هیچ شرایطی نباید مصرف کرد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سندرا با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۵
فایل شماره: صد‌‌و هفتاد و چهار موضوع : چگونه خودخواه نباشیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۴۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۴
فایل شماره: صد‌‌و هفتاد و سه موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایکل با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۳
فایل شماره: صد‌‌و هفتاد و دو موضوع : بیداری روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جان با ۳۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۲
فایل شماره: صد‌‌و هفتاد و یک موضوع : چگونه برنامه را زنده نگه داریم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سندی با ۲۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۱
فایل شماره: صد‌‌و هفتاد موضوع : قدرت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیمی با ۴۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۸
فایل شماره: صد‌‌و شصت‌و نه موضوع : سپاسگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیمز با ۴۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۷
فایل شماره: صد‌‌و شصت‌و هشت موضوع : قدم ده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای درل با ۱۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۶
فایل شماره: صد‌‌و شصت‌و هفت موضوع : چطور برای امروز هوشیار بمانیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جک با ۴۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۵
فایل شماره: صد‌‌و شصت‌و شش موضوع : تجربه ، نیرو و امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سارا با ۲۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۴
فایل شماره: صد‌‌و شصت‌و پنج موضوع : راهنما و‌رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارول با ۴۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۳
ایل شماره: صد‌‌و شصت‌و چهار موضوع : موضع فکری جدیدی نسبت به الکل پیدا کرده‌ایم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم لین با ۲۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۱
فایل شماره: صد‌‌و شصت و سه موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای اسکات با ۳۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۰
فایل شماره: صد‌‌و شصت و دو موضوع : ترس انجام ندادن قدم ها (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای رودی با ۱۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۹
فایل شماره: صد‌‌و شصت ویک موضوع : یک راه جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جان با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۸ – قسمت دوم
فایل شماره: صد‌‌و شصت ویک موضوع : یک راه جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جان با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۸ – قسمت اول
فایل شماره: صد‌‌و شصت موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مکس با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۷
ایل شماره: صد‌‌و پنجاه و نه موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیم با ۴۱ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۶
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و هشت موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم ویکی با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۵
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و هفت موضوع : قدم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فیصل با ۱۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۴
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و شش موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۳
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و پنج موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای آلن با ۱۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۲
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و چهار موضوع : فروتنی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایکل با ۲۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۱
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جوآن با ۵۱ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و دو موضوع : ترس (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای رابی با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و یک موضوع : هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای میچ با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۸
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه موضوع : کارکرد با دیگران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۷
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ نه موضوع : روشن بینی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تیم با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۶
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ هشت موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دل با ۲۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ هفت موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای گریگوری با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ شش موضوع : قدم دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای داگ با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۳
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ پنج موضوع : بدون قدرت بودن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فررس با ۲۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۲
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ چهار موضوع : زندگی روحانی یک نظریه نیست (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای کریس با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌سه موضوع : بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای حسن با ۱۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل و دو موضوع : نیروی برتر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای استیو با ۱۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل و یک موضوع : اعتماد به خدا (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۸
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل موضوع : خداوند بدون قید و شرط همه ما را دوست دارد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای داگ با ۴۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۷
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و نه موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای نوحا با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۶
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و هشت موضوع : صداقت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دنیز با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و هفت. موضوع : ما چگونه تسلیم می‌شویم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تام با ۱۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و شش موضوع : نیروی مافوق (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم اولین با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۳
ایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و‌‌ پنج موضوع : الکلیسم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلوی با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۲
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و‌‌چهار موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای آرت با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۱
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی و سه موضوع : کمبود قدرت مشکل اصلی ما بود (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم درن با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی و دو موضوع : همان خداوندی که خود درک می کنید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ادی با ۴۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۹
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی و یک موضوع : امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۸
فایل شماره: صد‌‌ و سی موضوع : راه زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای محمد با ۱۷ سال هوشیاری از کشور ایران مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۷
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌ و نه موضوع : شروع راه جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم فرانستا با ۲۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۶
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌ و هشت موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای امیرحسین با ۲۱ سال هوشیاری از کشور ایران مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌ و هفت موضوع : امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم آلیسون با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌وشش موضوع : بیداری روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای آندیک با ۲۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۳
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌پنج موضوع : گذشت و بخشش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جاش با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا (تولد ۲۸ سالگی) مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۲
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌چهار موضوع : بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای محمدرضا با ۱۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۱
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌ سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۳۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌دو موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم شیرین با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۹
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست و یک موضوع :کمک کردن به دیگران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای توری با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۸
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست (سخنران دوم) موضوع :تاریخچه پیدایش انجمن الکلی های گمنام ایران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای علی .ع با۳۱ سال هوشیاری از کشور ایران مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌نوزده موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جولی با ۲۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ هجده موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم تینا با ۳۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۳
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ هفده موضوع : تجربه شخصی و بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای TY با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۲
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ شانزده موضوع : رها کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دن با ۱۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۱
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ پانزده موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم نانسی با ۵۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهارده موضوع : نگهبانی از حالات روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کیتا با ۲۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۹
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سیزده موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارن Bبا ۴۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۸
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ دوازده موضوع : تمایل، صداقت و روشن‌بینی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تد با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ یازده موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارول با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ ده موضوع : بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای رضا با ۱۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ نه موضوع : شکرگزاری و زندگی جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلست با ۵۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه۱۴۰۰٫۰۹٫۱۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌هشت موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فایلر با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۳
فایل شماره: صد‌‌و‌شش موضوع : کدام نقص‌ات از هفت گناه کبیره را دوست داری که زودتر از تو گرفته بشود؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم آلیس با ۴۱ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۱
فایل شماره: صد‌‌و‌پنج موضوع : صداقت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای سرکیس با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰
فایل شماره: صد و چهار موضوع : قدم‌ها را چگونه در زندگی امان اجرا کنیم ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ویکتور با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۹
فایل شماره: صد و سه موضوع : چرا اینجا هستیم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای علی با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸
فایل شماره: صد و دو موضوع : قدم دوازده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ایمی با ۲۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۷
فایل شماره: صد و یک موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم ادرین با ۱۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۶
فایل شماره: صد موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جان با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۵
فایل شماره: نود‌و‌نه موضوع : شادی و سرخوشی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فرشاد با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۴
فایل شماره: نود‌و‌هفت موضوع : خودخواهی به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلوی با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۳۰
فایل شماره: نود و شش موضوع : خدمت در برنامه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای واس با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۹
فایل شماره: نود‌و‌‌پنج موضوع : کارکردن دوازده قدم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سوزان با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۸
فایل شماره: نود و چهار موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارولای با ۵۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۷
فایل شماره: نود و سه موضوع : خدمت در الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم ونج با ۲۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۴
فایل شماره: نود و دو موضوع : شما در AA چگونه کمک می‌کنید؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پائول با ۲۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۳
فایل شماره: نود و یک موضوع : مسیر بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای نبی با ۱۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲
فایل شماره: نود موضوع : روابط و معاشرت در الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای میشل با ۳۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۱
فایل شماره: هشتاد‌و‌نه موضوع : آزادی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کریستینا با ۱۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۰
فایل شماره: هشتاد‌و‌هشت موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تینو با ۲۱ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۷
فایل شماره: هشتاد‌و‌ هفت موضوع : فروتنی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کریستینا با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۶
فایل شماره: هشتاد‌و‌ شش موضوع : وقتی کاری را نمی‌توانیم انجام بدهیم دست و پا نزنیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم دنیز با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۵
فایل شماره: هشتاد‌و‌ پنج موضوع : چگونه از لغزش جلوگیری کنیم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جوجو با ۱۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا (ایشان بعد از ۲۷ سال هوشیاری لغزش کرده‌اند) مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۴
فایل شماره: هشتاد‌و‌ چهار موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تام با ۳۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۳
فایل شماره: هشتاد‌و‌سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای زاک با ۱۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۰
فایل شماره: هشتاد‌و‌دو موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای بیژن با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۹
فایل شماره: هشتاد و یک موضوع : بی قدرتی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۸
فایل شماره: هشتاد موضوع : شکرگزاری در عمل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تیم با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۷
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ نهم موضوع : چگونه می‌توانیم از خوشحالی خود در هوشیاری مراقبت کنیم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای منیش با ۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۶
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ هشت موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم لیندا با ۴۰سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۳
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ هفت موضوع : شما چه ابزارهای ضروری برای بهبودی و هوشیاری نیاز دارید تا سطح زندگیتان را بالا ببرید ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کتی با ۴۰سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۲
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ شش موضوع : خدا کجاست ؟ دیروز ، امروز ، فردا (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سوزان با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۱
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ پنج موضوع : تنها لازمه عضویت تمایل به ترک نوشیدن الکل می‌باشد. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جولی با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۳۰
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ چهار موضوع : سپاسگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ریچارد با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۹
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ سه موضوع : الکلیسم و خانواده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیم با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۵
فایل شماره: هفتاد‌و دو موضوع : امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تام با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴
فایل شماره: هفتاد‌و‌یک موضوع : صداقت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کتی با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۲
فایل شماره: هفتاد موضوع : قدم شش و هفت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مرلی با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۹
فایل شماره: شصت‌و‌نه موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فرانک با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۸
فایل شماره: شصت‌و‌هشت موضوع : اتکا به نیروی برتر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیمی با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۷
فایل شماره: شصت‌و‌هفت موضوع : ترس (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای کرتیس با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۶
فایل شماره: شصت‌و‌شش موضوع : خدمت کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دان‌کین با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۵
فایل شماره: شصت‌و‌پنج موضوع : وحدت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیم با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۲
فایل شماره: شصت‌و‌چهار موضوع : قدم‌ها و خدمت کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای بروس با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۱
فایل شماره: شصت‌و‌سه موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دان با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۰
فایل شماره: شصت و دو موضوع : خدمت کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جف با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۹
فایل شماره: شصت و یکم موضوع :بنابه تجربه ما تا جایی که در حفظ شایستگی روحانی خود کوشا باشیم ، واکنش های ما به همین ترتیب ادامه خواهند یافت. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جورج با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۸
فایل شماره: شصت موضوع :رها کن و به خدا بسپار (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم دبرا با مقطع ۶ سال هوشیاری از آمریکا (ایشان در۱۵ سالگی لغزش کرده‌اند) مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۵
فایل شماره: پنجاه و نهم موضوع :تاثیر قدم ها (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای استیف با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۴
فایل شماره: پنجاه وهشتم موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم میشل با مقطع ۱۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳
فایل شماره: پنجاه و هفتم موضوع :قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای بوچ با مقطع ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۲
فایل شماره: پنجاه و ششم موضوع :در هوشیاری چه تفریح هایی‌ انجام می‌دهیم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای زاک با مقطع ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۱
فایل شماره: پنجاه و پنجم موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای استیون با مقطع ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۹
فایل شماره: پنجاه و چهارم موضوع : تمایل، صداقت، روشن‌بینی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم شری با مقطع ۵۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۸
فایل شماره:پنجاه سوم موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۷
فایل شماره: پنجاه و دوم موضوع : من چگونه قدم‌ها را کار کنم تا هوشیار بمانم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کرول با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۶
فایل شماره: پنجاه و یکم موضوع : این امور را در تمام موارد زندگی‌مان اجرا کنیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای درن با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۵
فایل شماره: پنجاه موضوع : رشد معنوی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم رزی با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۲
فایل شماره: چهل نه موضوع : غرور و منیت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۱
فایل شماره: چهل و هشتم موضوع : آرامش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ناصر با مقطع ۲۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۹
فایل شماره: چهل و هفتم موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای هاروب با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۸
فایل شماره: چهل وششم موضوع : (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جوآن با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از آمریکا (ایشان در ۱۸ سالگی لغزش کرده‌اند) مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۵
فایل شماره: چهل و پنج موضوع :قدم سوم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دنی با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۴ ی
فایل شماره: چهل و چهارم موضوع :اولین کار ، اولویت با کارهای بیشتر ( انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای داگلاس با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۱
فایل شماره: چهل و سوم موضوع :زندگیم قبل از ورود به برنامه چگونه بوده، زندگیم چی شده ، الان زندگیم بعد از ورود در برنامه به چه صورت است ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای چاک با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۲
فایل شماره: چهل و دو موضوع :بخشش و گذشت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای متیو با مقطع ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۱
فایل شماره: چهل و یکم موضوع :هوشیار ماندن در بحران‌های زندگی جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای رایان با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از انگلستان مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۹
فایل شماره: چهلم موضوع : تمایل جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم شانا با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۷
فایل شماره: سی و نهم موضوع : زندگی کردن با هوشیاری جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای الکس با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۶
فایل شماره: سی و هشتم موضوع :این برنامه چه هدیه‌هایی به ما می‌دهد. جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم ویکی با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۵
فایل شماره: سی و هفتم موضوع :چیزی که در کله‌ات هست را باور نکن (انجمن الکلی های کمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید با مقطع ۲۶ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳
فایل شماره: سی و ششم موضوع :تو چکار می‌کنی که لغزش نکنی؟ انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارن با مقطع ۳۶ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳
فایل شماره: سی پنجم موضوع :تمایل (انجمن الکلی های گمنان جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم راکسون با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۲
فایل شماره: سی و چهارم موضوع :تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم تری با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۱
فایل شماره: سی و سوم. (پرسش و پاسخ ) موضوع :از بی‌قدرتی تا به قدرت رسیدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای سعید‌سام با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱
فایل شماره: سی ودوم.(سخنرانی) موضوع :از بی‌قدرتی تا به قدرت رسیدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای سعید‌سام با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱
فایل شماره: سی و یک . موضوع :بدون قدرت بودن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جف با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۰
فایل شماره: سی .موضوع : تسلیم شدن انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فرناندو با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۸
فایل شماره: بیست و نه. موضوع : چه کارهایی انجام دادی تا در الکلیهای گمنام احساس خوشبختی کنی؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سارا با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۷
فایل شماره: بیست و هشت . موضوع : تمایل، صداقت ، روشن‌بینی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم بث با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۵
فایل شماره: بیست و هفت موضوع : سپاسگزاری(انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa)سخنران : خانم نیورا با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۴ ی
فایل شماره: بیست و شش. موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای کریس با مقطع ۲۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۳
فایل شماره: بیست و پنج .موضوع : چگونه الکلی‌های گمنام در زندگی من کار می‌کند؟ (انجمن الکای های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم آلیسون با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۱
فایل شماره: بیست و چهار. موضوع : ما چگونه پیام این برنامه را به دیگران می‌رسانیم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایکل با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۰
فایل شماره: بیست و سه. موضوع : با اجرا کردن اصول aالکلی های گمنام راه زندگی کردن را پیدا می‌کنید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۹
فایل شماره: بیست و دو .موضوع : دعا و مراقبه (قدم یازده) انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تام با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۸
فایل شماره: بیست و یک. موضوع : قدرشناسی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای باب با مقطع ۵۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۷
فایل شماره: بیست. موضوع : راهنما و‌رهجو انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای بیل با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۶
فایل شماره: نوزده. موضوع : راهنما و‌رهجو انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای میک با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۴
فایل شماره: هجده. موضوع : آزادی از طریق هوشیاری انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جو سی با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳
فایل شماره: هفده. موضوع : سپردن اراده و زندگیم به نیروی برتر جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم آزاده با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۲
فایل شماره: شانزده . موضوع : تحول زندگی جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مهدی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۱
فایل شماره: پانزده. موضوع : به این باور رسیدیم که فقط یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند(قدم دو) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم آن با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۰
فایل شماره:چهادهم موضوع : (امید و باور داشتن) انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای فرانک با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۹
فایل شماره: سیزدهم .. موضوع : هر اتفاقی می‌افتد هوشیار باقی بمان و نزن انجمن الکی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای راب با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۷
فایل شماره: دوازدهم موضوع : به این باور رسیدیم انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای گری با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۶
فایل شماره: یازده موضوع : من چطوری تا الان تمیز ماندم؟ یک روز ، یک روز جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بانی با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۵
فایل شماره: دهم موضوع : راهنما و رهجو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم تمرا با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۴
فایل شماره: نهم موضوع : چگونه با انجام دادن اصول روحانی روخوان بزرگ می شود؟ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دبرا با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۳
فایل شماره: هشت موضوع : مطالبی چند در مورد الکلیسم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جف با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۲
فایل شماره: هفت موضوع : سپاسگزاری جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایکل با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۳۱
فایل شماره: شش موضوع : تسلیم شدن جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای داستی با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۳۰
فایل شماره: پنج موضوع : من به این باور رسیده ام که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به من برگرداند جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جان با مقطع ۲۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۹
فایل شماره: چهار موضوع : حالا که در انجمن آمده ایم چه کارهایی باید انجام بدهیم ؟ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۸
فایل شماره: سه موضوع : ما به تجربه آموختیم که باید الکلی بودنمان را با تمام وجود بپذیریم.این اولین قدم بهبودی است و این تصور نادرست که ما با دیگران تفاوت نداریم و یا در حال حاضر نداریم باید در هم شکند. جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای رابی با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۷
فایل شماره:دوم موضوع : شکرگزاری و شروع تازه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دنیز با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۶
فایل شماره یک موضوع : چه هدیه‌ها و آرزوهایی می خواستی که در انجمن هنوز به آنها نرسیده‌ای؟ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جد با مقطع ۳۰سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌ سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۳۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌ سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۳۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌ سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۳۰