تجربه موضوع دار

فایل شماره: صد‌‌و شصت‌و چهار موضوع : موضع فکری جدیدی نسبت به الکل پیدا کرده‌ایم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم لین با ۲۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۱
فایل شماره: صد‌‌و شصت و سه موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای اسکات با ۳۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۱۰
فایل شماره: صد‌‌و شصت و دو موضوع : ترس انجام ندادن قدم ها (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای رودی با ۱۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۹
فایل شماره: صد‌‌و شصت ویک موضوع : یک راه جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جان با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۸
فایل شماره: صد‌‌و شصت ویک موضوع : یک راه جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جان با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۸
فایل شماره: صد‌‌و شصت موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مکس با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۷
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و نه موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیم با ۴۱ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۶
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و هشت موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم ویکی با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۵
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و هفت موضوع : قدم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فیصل با ۱۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۴
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و شش موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۳
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و پنج موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای آلن با ۱۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۲
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و چهار موضوع : فروتنی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایکل با ۲۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۱/۰۱
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جوآن با ۵۱ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و دو موضوع : ترس (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای رابی با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه و یک موضوع : هوشیاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای میچ با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۸
فایل شماره: صد‌‌و پنجاه موضوع : کارکرد با دیگران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۷
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ نه موضوع : روشن بینی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تیم با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۶
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ هشت موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دل با ۲۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ هفت موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای گریگوری با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ شش موضوع : قدم دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای داگ با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۳
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ پنج موضوع : بدون قدرت بودن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فررس با ۲۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۲
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌ چهار موضوع : زندگی روحانی یک نظریه نیست (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای کریس با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل‌و‌سه موضوع : بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای حسن با ۱۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل و دو موضوع : نیروی برتر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای استیو با ۱۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل و یک موضوع : اعتماد به خدا (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۸
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهل موضوع : خداوند بدون قید و شرط همه ما را دوست دارد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای داگ با ۴۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۷
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و نه موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای نوحا با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۶
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و هشت موضوع : صداقت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دنیز با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و هفت. موضوع : ما چگونه تسلیم می‌شویم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تام با ۱۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و شش موضوع : نیروی مافوق (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم اولین با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۳
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و‌‌ پنج موضوع : الکلیسم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلوی با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۲
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی‌و‌‌چهار موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای آرت با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۱
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی و سه موضوع : کمبود قدرت مشکل اصلی ما بود (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم درن با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی و دو موضوع : همان خداوندی که خود درک می کنید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ادی با ۴۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۹
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سی و یک موضوع : امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۸
فایل شماره: صد‌‌ و سی موضوع : راه زندگی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای محمد با ۱۷ سال هوشیاری از کشور ایران مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۷
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌ و نه موضوع : شروع راه جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم فرانستا با ۲۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۶
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌ و هشت موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای امیرحسین با ۲۱ سال هوشیاری از کشور ایران مورخ یکشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌ و هفت موضوع : امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم آلیسون با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌وشش موضوع : بیداری روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای آندیک با ۲۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ جمعه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۳
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌پنج موضوع : گذشت و بخشش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جاش با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا (تولد ۲۸ سالگی) مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۲
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌چهار موضوع : بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای محمدرضا با ۱۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۱
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌ سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۳۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌دو موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم شیرین با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۹
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست و یک موضوع :کمک کردن به دیگران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای توری با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۸
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست (سخنران دوم) موضوع :تاریخچه پیدایش انجمن الکلی های گمنام ایران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای علی .ع با۳۱ سال هوشیاری از کشور ایران مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست (سخنران اول) موضوع : ما در برابر ذهن بیمارمان‌ امیدی نداریم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جو با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست‌‌ و‌ سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۳۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌نوزده موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جولی با ۲۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ هجده موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم تینا با ۳۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۳
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ هفده موضوع : تجربه شخصی و بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای TY با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۲
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ شانزده موضوع : رها کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دن با ۱۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۱
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ پانزده موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم نانسی با ۵۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ چهارده موضوع : نگهبانی از حالات روحانی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کیتا با ۲۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۹
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ سیزده موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارن Bبا ۴۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۸
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ دوازده موضوع : تمایل، صداقت و روشن‌بینی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تد با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ یازده موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارول با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۶
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ ده موضوع : بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای رضا با ۱۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۵
فایل شماره: صد‌‌و‌‌ نه موضوع : شکرگزاری و زندگی جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلست با ۵۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ یکشنبه۱۴۰۰٫۰۹٫۱۴
فایل شماره: صد‌‌و‌‌هشت موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فایلر با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۳
فایل شماره: صد‌‌و‌شش موضوع : کدام نقص‌ات از هفت گناه کبیره را دوست داری که زودتر از تو گرفته بشود؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم آلیس با ۴۱ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۱
فایل شماره: صد‌‌و‌پنج موضوع : صداقت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای سرکیس با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰
فایل شماره: صد و چهار موضوع : قدم‌ها را چگونه در زندگی امان اجرا کنیم ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ویکتور با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۹
فایل شماره: صد و سه موضوع : چرا اینجا هستیم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای علی با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۸
فایل شماره: صد و دو موضوع : قدم دوازده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ایمی با ۲۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۷
فایل شماره: صد و یک موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم ادرین با ۱۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۶
فایل شماره: صد موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جان با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۵
فایل شماره: نود‌و‌نه موضوع : شادی و سرخوشی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فرشاد با ۲۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۴
فایل شماره: نود‌و‌هفت موضوع : خودخواهی به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلوی با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۳۰
فایل شماره: نود و شش موضوع : خدمت در برنامه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای واس با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۹
فایل شماره: نود‌و‌‌پنج موضوع : کارکردن دوازده قدم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سوزان با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۸
فایل شماره: نود و چهار موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارولای با ۵۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۷
فایل شماره: نود و سه موضوع : خدمت در الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم ونج با ۲۶ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۴
فایل شماره: نود و دو موضوع : شما در AA چگونه کمک می‌کنید؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پائول با ۲۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۳
فایل شماره: نود و یک موضوع : مسیر بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای نبی با ۱۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲
فایل شماره: نود موضوع : روابط و معاشرت در الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای میشل با ۳۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۱
فایل شماره: هشتاد‌و‌نه موضوع : آزادی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کریستینا با ۱۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۰
فایل شماره: هشتاد‌و‌هشت موضوع : فقط برای امروز (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تینو با ۲۱ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۷
فایل شماره: هشتاد‌و‌ هفت موضوع : فروتنی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کریستینا با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۶
فایل شماره: هشتاد‌و‌ شش موضوع : وقتی کاری را نمی‌توانیم انجام بدهیم دست و پا نزنیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم دنیز با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۵
فایل شماره: هشتاد‌و‌ پنج موضوع : چگونه از لغزش جلوگیری کنیم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جوجو با ۱۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا (ایشان بعد از ۲۷ سال هوشیاری لغزش کرده‌اند) مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۴
فایل شماره: هشتاد‌و‌ چهار موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تام با ۳۲ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۳
فایل شماره: هشتاد‌و‌سه موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای زاک با ۱۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۰
فایل شماره: هشتاد‌و‌دو موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای بیژن با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۹
فایل شماره: هشتاد و یک موضوع : بی قدرتی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم مری با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۸
فایل شماره: هشتاد موضوع : شکرگزاری در عمل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تیم با ۲۸ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۷
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ نهم موضوع : چگونه می‌توانیم از خوشحالی خود در هوشیاری مراقبت کنیم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای منیش با ۷ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۶
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ هشت موضوع : تسلیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم لیندا با ۴۰سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۳
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ هفت موضوع : شما چه ابزارهای ضروری برای بهبودی و هوشیاری نیاز دارید تا سطح زندگیتان را بالا ببرید ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کتی با ۴۰سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۲
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ شش موضوع : خدا کجاست ؟ دیروز ، امروز ، فردا (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سوزان با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۱
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ پنج موضوع : تنها لازمه عضویت تمایل به ترک نوشیدن الکل می‌باشد. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جولی با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۳۰
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ چهار موضوع : سپاسگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ریچارد با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۹
فایل شماره: هفتاد‌و‌‌ سه موضوع : الکلیسم و خانواده (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیم با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۵
فایل شماره: هفتاد‌و دو موضوع : امید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای تام با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴
فایل شماره: هفتاد‌و‌یک موضوع : صداقت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کتی با ۲۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۲
فایل شماره: هفتاد موضوع : قدم شش و هفت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مرلی با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۹
فایل شماره: شصت‌و‌نه موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فرانک با ۳۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۸
فایل شماره: شصت‌و‌هشت موضوع : اتکا به نیروی برتر (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیمی با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۷
فایل شماره: شصت‌و‌هفت موضوع : ترس (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای کرتیس با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۶
فایل شماره: شصت‌و‌شش موضوع : خدمت کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دان‌کین با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۵
فایل شماره: شصت‌و‌پنج موضوع : وحدت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جیم با ۳۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۲
فایل شماره: شصت‌و‌چهار موضوع : قدم‌ها و خدمت کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای بروس با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۱
فایل شماره: شصت‌و‌سه موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دان با ۳۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۰
فایل شماره: شصت و دو موضوع : خدمت کردن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جف با ۱۹ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۹
فایل شماره: شصت و یکم موضوع :بنابه تجربه ما تا جایی که در حفظ شایستگی روحانی خود کوشا باشیم ، واکنش های ما به همین ترتیب ادامه خواهند یافت. (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جورج با ۳۰ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۸
فایل شماره: شصت موضوع :رها کن و به خدا بسپار (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم دبرا با مقطع ۶ سال هوشیاری از آمریکا (ایشان در۱۵ سالگی لغزش کرده‌اند) مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۵
فایل شماره: پنجاه و نهم موضوع :تاثیر قدم ها (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای استیف با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۴
فایل شماره: پنجاه وهشتم موضوع : پذیرش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم میشل با مقطع ۱۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۳
فایل شماره: پنجاه و هفتم موضوع :قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای بوچ با مقطع ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۲
فایل شماره: پنجاه و ششم موضوع :در هوشیاری چه تفریح هایی‌ انجام می‌دهیم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای زاک با مقطع ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۱
فایل شماره: پنجاه و پنجم موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای استیون با مقطع ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۹
فایل شماره: پنجاه و چهارم موضوع : تمایل، صداقت، روشن‌بینی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم شری با مقطع ۵۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۸
فایل شماره:پنجاه سوم موضوع : راهنما و رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۷
فایل شماره: پنجاه و دوم موضوع : من چگونه قدم‌ها را کار کنم تا هوشیار بمانم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کرول با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۶
فایل شماره: پنجاه و یکم موضوع : این امور را در تمام موارد زندگی‌مان اجرا کنیم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای درن با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۵
فایل شماره: پنجاه موضوع : رشد معنوی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم رزی با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۲
فایل شماره: چهل نه موضوع : غرور و منیت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۱
فایل شماره: چهل و هشتم موضوع : آرامش (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای ناصر با مقطع ۲۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۹
فایل شماره: چهل و هفتم موضوع : تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای هاروب با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۸
فایل شماره: چهل وششم موضوع : (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم جوآن با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از آمریکا (ایشان در ۱۸ سالگی لغزش کرده‌اند) مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۵
فایل شماره: چهل و پنج موضوع :قدم سوم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دنی با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۴ ی
فایل شماره: چهل و چهارم موضوع :اولین کار ، اولویت با کارهای بیشتر ( انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای داگلاس با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۱
فایل شماره: چهل و سوم موضوع :زندگیم قبل از ورود به برنامه چگونه بوده، زندگیم چی شده ، الان زندگیم بعد از ورود در برنامه به چه صورت است ؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای چاک با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۲
فایل شماره: چهل و دو موضوع :بخشش و گذشت (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای متیو با مقطع ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۱
فایل شماره: چهل و یکم موضوع :هوشیار ماندن در بحران‌های زندگی جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای رایان با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از انگلستان مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۹
فایل شماره: چهلم موضوع : تمایل جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم شانا با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۷
فایل شماره: سی و نهم موضوع : زندگی کردن با هوشیاری جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای الکس با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۶
فایل شماره: سی و هشتم موضوع :این برنامه چه هدیه‌هایی به ما می‌دهد. جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم ویکی با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۵
فایل شماره: سی و هفتم موضوع :چیزی که در کله‌ات هست را باور نکن (انجمن الکلی های کمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دیوید با مقطع ۲۶ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳
فایل شماره: سی و ششم موضوع :تو چکار می‌کنی که لغزش نکنی؟ انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم کارن با مقطع ۳۶ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳
فایل شماره: سی پنجم موضوع :تمایل (انجمن الکلی های گمنان جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم راکسون با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۲
فایل شماره: سی و چهارم موضوع :تسلیم شدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم تری با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۱
فایل شماره: سی و سوم. (پرسش و پاسخ ) موضوع :از بی‌قدرتی تا به قدرت رسیدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای سعید‌سام با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱
فایل شماره: سی ودوم.(سخنرانی) موضوع :از بی‌قدرتی تا به قدرت رسیدن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای سعید‌سام با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۱
فایل شماره: سی و یک . موضوع :بدون قدرت بودن (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای جف با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۳۰
فایل شماره: سی .موضوع : تسلیم شدن انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای فرناندو با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۸
فایل شماره: بیست و نه. موضوع : چه کارهایی انجام دادی تا در الکلیهای گمنام احساس خوشبختی کنی؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم سارا با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۷
فایل شماره: بیست و هشت . موضوع : تمایل، صداقت ، روشن‌بینی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم بث با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۵
فایل شماره: بیست و هفت موضوع : سپاسگزاری(انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa)سخنران : خانم نیورا با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۴ ی
فایل شماره: بیست و شش. موضوع : تمایل (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای کریس با مقطع ۲۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۳
فایل شماره: بیست و پنج .موضوع : چگونه الکلی‌های گمنام در زندگی من کار می‌کند؟ (انجمن الکای های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم آلیسون با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۱
فایل شماره: بیست و چهار. موضوع : ما چگونه پیام این برنامه را به دیگران می‌رسانیم؟ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایکل با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۰
فایل شماره: بیست و سه. موضوع : با اجرا کردن اصول aالکلی های گمنام راه زندگی کردن را پیدا می‌کنید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۹
فایل شماره: بیست و دو .موضوع : دعا و مراقبه (قدم یازده) انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تام با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۸
فایل شماره: بیست و یک. موضوع : قدرشناسی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای باب با مقطع ۵۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۷
فایل شماره: بیست. موضوع : راهنما و‌رهجو انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای بیل با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۶
فایل شماره: نوزده. موضوع : راهنما و‌رهجو انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای میک با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۴
فایل شماره: هجده. موضوع : آزادی از طریق هوشیاری انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جو سی با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳
فایل شماره: هفده. موضوع : سپردن اراده و زندگیم به نیروی برتر جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم آزاده با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۲
فایل شماره: شانزده . موضوع : تحول زندگی جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مهدی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۱
فایل شماره: پانزده. موضوع : به این باور رسیدیم که فقط یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند(قدم دو) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم آن با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۰
فایل شماره:چهادهم موضوع : (امید و باور داشتن) انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای فرانک با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۹
فایل شماره: سیزدهم .. موضوع : هر اتفاقی می‌افتد هوشیار باقی بمان و نزن انجمن الکی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای راب با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۷
فایل شماره: دوازدهم موضوع : به این باور رسیدیم انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای گری با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۶
فایل شماره: یازده موضوع : من چطوری تا الان تمیز ماندم؟ یک روز ، یک روز جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بانی با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۵
فایل شماره: دهم موضوع : راهنما و رهجو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم تمرا با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۴
فایل شماره: نهم موضوع : چگونه با انجام دادن اصول روحانی روخوان بزرگ می شود؟ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دبرا با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۳
فایل شماره: هشت موضوع : مطالبی چند در مورد الکلیسم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جف با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۲
فایل شماره: هفت موضوع : سپاسگزاری جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایکل با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۳۱
فایل شماره: شش موضوع : تسلیم شدن جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای داستی با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۳۰
فایل شماره: پنج موضوع : من به این باور رسیده ام که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به من برگرداند جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جان با مقطع ۲۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۹
فایل شماره: چهار موضوع : حالا که در انجمن آمده ایم چه کارهایی باید انجام بدهیم ؟ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۸
فایل شماره: سه موضوع : ما به تجربه آموختیم که باید الکلی بودنمان را با تمام وجود بپذیریم.این اولین قدم بهبودی است و این تصور نادرست که ما با دیگران تفاوت نداریم و یا در حال حاضر نداریم باید در هم شکند. جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای رابی با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۷
فایل شماره:دوم موضوع : شکرگزاری و شروع تازه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دنیز با مقطع ۱۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۶
فایل شماره یک موضوع : چه هدیه‌ها و آرزوهایی می خواستی که در انجمن هنوز به آنها نرسیده‌ای؟ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جد با مقطع ۳۰سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۴