اطلاعیه جدید

? اطلاعیه روابط عمومی ناحیه ۱۵ (شمیرانات و شمال تهران) الکلی های گمنام?

? موضوع :
تولد یکسالگی گروه تهران ای ای

? *تاریخ برگزاریسه شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ساعت ۲۱تا۲۳

? *سخنرانان :
سخنران اول اقای تامی با ۵۱ سال هوشیاری
سخنران دوم اقای مایک با ۴۹ سال هوشیاری
سخنران سوم اقای جک با ۴۶ سال هوشیاری
سخنران چهارم اقای پال با ۴۲ سال هوشیاری
سخنران پنجم اقای وین با ۴۱ سال هوشیاری
تمامی سخنران ها از شهر اکرون اهایو امریکا هستند.

در ضمن تمام سخنران ها برادر می باشند و جلسه از اول برای سخنرانی می باشد.

? آدرس جلسه آنلاین تهراناآ:
http://join.freeconferencecall.com/tehran.aa

? کانالهای موازی روابط عمومی ناحیه ۱۵ AA – تهران( شمیرانات و شمال تهران):
کانال Telegram
T.me/iranaashemiranat

کانال Whatsapp
➖➖➖➖➖➖➖➖
آدرس کانال 5️⃣

https://chat.whatsapp.com/Cw1gVWU6NkiE956zqLGmFI
➖➖➖➖➖➖➖➖
آدرس کانال 6️⃣

https://chat.whatsapp.com/